Õpilaspileti vormistamise ja väljaandmise kord


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaspileti vormistamise ja väljaandmise kord

1. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) õpilaspilet on kooli õpilase õppimist tõendav dokument.

2. Õpilaspilet on magnetribaga plastikkaart.

3. Statsionaarses õppevormis õppivatele keskhariduseta õpilastele olenemata nende vanusest õpilaspilet on lisafunktsiooniga õpilase toitlustuskaart.

4. Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks „Isikut tõendavate dokumentide seaduse“ §-s 4 kehtestatud tingimustel.

5. Õpilaspileti väljaandmine ja kasutamine

5.1 Õpilaspilet antakse õpilasele tasuta, välja arvatud p.8.1 a) sätestatud juhul, mil    õpilane hüvitab koolile õpilaspileti korduva väljaandmisega seotud otsesed kulud.

5.2 Õpilaspilet väljastatakse õpilasele õppeajaks. 

5.3 Õpilaspilet kuulub koolile ning ta on väljastatud konkreetsele isikule kasutamiseks.

5.4 Grupijuhendaja tutvustab oma õppegrupi õpilastele kehtivat korda ja annab igale õpilasele õpilaspileti. Õpilased kinnitavad allkirjaga õpilaspileti kättesaamist (Lisa 2).

5.5. Õpilaspileti edastamine kolmandatele isikutele on keelatud.

6. Õpilaspileti vormistamine ja õpilaspiletile kantavad andmed

6.1 Õpilaspileti esiküljele, selle ülaossa on trükitud trükitähtedega sõna  „ÕPILASPILET“.

6.2 Õpilaspileti esiküljele kantakse:  kooli nimi, õpilase ees- ja perekonnanimi, õpilase isikukood, eriala ja õppegrupp, õpilaspileti number.

6.3 Õpilaspileti esiküljel, paremal pool on selle omaniku foto.

6.4 Õpilaspileti number on koolis kordumatu.

6.5 Õpilane allkirjastab õpilaspileti, allkirjastamise koht on õpilaspileti tagaküljel.

7. Õpilaspileti kehtivus

7.1 Kool tähistab õpilaspileti kehtivuse vastava kuupäeva lisamisega kleebisel õpilaspileti tagaküljele igal õppeaastal.

7.2 Kehtivusaja pikendamiseks kogub grupijuhendaja õppeaasta esimesel nädalal õpilaspiletid ja edastab neid IT spetsialistile.

7.3 Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud õpilaspileti kooli õppesekretärile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast. Kool hävitab tagastatud õpilaspileti säilitustähtaja möödumisel.

8. Õpilaspileti korduv väljaandmine

8.1 Õpilasel on õigus esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus (Lisa 1) uue õpilaspileti saamiseks, kui:

a) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud (2 eurot);

b) õpilase nimi või isikukood on muutunud (tasuta);

c) õppeaeg on pikendatud seoses akadeemilise puhkusega (tasuta).

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaspileti vormistamise ja väljaandmise kord

1. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) õpilaspilet on kooli õpilase õppimist tõendav dokument.

2. Õpilaspilet on magnetribaga plastikkaart.

3. Statsionaarses õppevormis õppivatele keskhariduseta õpilastele olenemata nende vanusest õpilaspilet on lisafunktsiooniga õpilase toitlustuskaart.

4. Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks „Isikut tõendavate dokumentide seaduse“ §-s 4 kehtestatud tingimustel.

5. Õpilaspileti väljaandmine ja kasutamine

5.1 Õpilaspilet antakse õpilasele tasuta, välja arvatud p.8.1 a) sätestatud juhul, mil    õpilane hüvitab koolile õpilaspileti korduva väljaandmisega seotud otsesed kulud.

5.2 Õpilaspilet väljastatakse õpilasele õppeajaks. 

5.3 Õpilaspilet kuulub koolile ning ta on väljastatud konkreetsele isikule kasutamiseks.

5.4 Grupijuhendaja tutvustab oma õppegrupi õpilastele kehtivat korda ja annab igale õpilasele õpilaspileti. Õpilased kinnitavad allkirjaga õpilaspileti kättesaamist (Lisa 2).

5.5. Õpilaspileti edastamine kolmandatele isikutele on keelatud.

6. Õpilaspileti vormistamine ja õpilaspiletile kantavad andmed

6.1 Õpilaspileti esiküljele, selle ülaossa on trükitud trükitähtedega sõna  „ÕPILASPILET“.

6.2 Õpilaspileti esiküljele kantakse:  kooli nimi, õpilase ees- ja perekonnanimi, õpilase isikukood, eriala ja õppegrupp, õpilaspileti number.

6.3 Õpilaspileti esiküljel, paremal pool on selle omaniku foto.

6.4 Õpilaspileti number on koolis kordumatu.

6.5 Õpilane allkirjastab õpilaspileti, allkirjastamise koht on õpilaspileti tagaküljel.

7. Õpilaspileti kehtivus

7.1 Kool tähistab õpilaspileti kehtivuse vastava kuupäeva lisamisega kleebisel õpilaspileti tagaküljele igal õppeaastal.

7.2 Kehtivusaja pikendamiseks kogub grupijuhendaja õppeaasta esimesel nädalal õpilaspiletid ja edastab neid IT spetsialistile.

7.3 Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud õpilaspileti kooli õppesekretärile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast. Kool hävitab tagastatud õpilaspileti säilitustähtaja möödumisel.

8. Õpilaspileti korduv väljaandmine

8.1 Õpilasel on õigus esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus (Lisa 1) uue õpilaspileti saamiseks, kui:

a) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud (2 eurot);

b) õpilase nimi või isikukood on muutunud (tasuta);

c) õppeaeg on pikendatud seoses akadeemilise puhkusega (tasuta).