Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Vastuvõtu tingimused

Vastuvõttu puudutavate küsimustega palun pöörduge tööpäevadel 9:00–15:00:

Sillamäe, telefon +372 56281728
Narva, telefon +372 56971102
Jõhvi, telefon +372 53088342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Vastuvõtu kord 

Vastuvõtu kord on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskirja lisa.

Ta on kinnitatud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 02.11.2023 koosoleku protokolli nr 1-3/23/14 otsusega

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord

Vastuvõtukomisjoni töökord 

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökord (kinnitatud direktori 27.10.2023. a käskkirjaga nr 1-2/23/68)

Üldsätted
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjoni töö aluseks on „Kutseõppeasutuse seaduse“ § 25 lõige 5 ning haridusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord”.

1. Vastuvõtukomisjoni moodustamine
1.1. Õpilaste kooli vastuvõtmise korraldamiseks moodustatakse
1.2.1. kooli vastuvõtukomisjon;
1.2.2. erialade vastuvõtukomisjonid;
1.2.3. dokumentide vastuvõtukomisjon.

1.2. Kooli vastuvõtukomisjon moodustatakse õppeaasta esimeses kvartalis direktori käskkirjaga ja selle volitused kehtivad üks aasta. Kooli vastuvõtukomisjoni kuuluvad õppedirektor, osakonnajuhid, õppekorralduse peaspetsialist, kvaliteedijuht ja dokumentide vastuvõtukomisjoni esimees.

1.3. Erialade vastuvõtukomisjonid moodustatakse vastava õppekavarühma eest vastutava osakonnajuhi ettepanekul üks kuu enne vastuvõtuperioodi algust. Erialade vastuvõtukomisjoni võivad kuuluda antud õppekavarühma eest vastutav osakonnajuhataja, õpetaja(d), grupijuhendaja, tugikeskuse töötaja ja/või tööandjate esindaja. Vajadusel võib kaasata erialade vastuvõtukomisjoni töösse ka kooliõe. Erialade vastuvõtukomisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Erialade vastuvõtukomisjoni koosseisud kinnitatakse direktori käskkirjaga.

1.4. Dokumentide vastuvõtukomisjon moodustatakse vastuvõtuperioodiks õppekorralduse peaspetsialisti ettepanekul üks kuu enne vastuvõtuperioodi algust. Komisjoni koosseis ja töögraafik kinnitatakse direktori käskkirjaga.

1.5. Dokumentide vastuvõtukomisjonide ja erialade vastuvõtukomisjonide liikmetele korraldatakse infotund enne vastuvõtuperioodi algust.

1.6. Vastuvõtuperioodi välisel ajal võtab vastu ja registreerib õpilaskandidaadi dokumendid ning korraldab vastuvõetud dokumentide säilimise vastavalt dokumentide liigitusskeemile õppesekretär.

2. Vastuvõtukomisjonide ülesanded
2.1. Kooli vastuvõtukomisjon:
2.1.1. informeerib üldsust kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekavadest;
2.1.2. koordineerib ja korraldab õpilaskandidaatide nõustamist;
2.1.3. täpsustab igal aastal sisseastumiseks vajalikud dokumendid;
2.1.4. kehtestab vastuvõtu, sh dokumentide vastuvõtu perioodi;
2.1.5. esitab direktorile vastu võetud õpilaskandidaatide nimekirja kinnitamiseks;
2.1.6. korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade koolituskohtade olemasolul;
2.1.7. korraldab vastuvõtuga seotud aruandlust.

2.2. Eriala vastuvõtukomisjon:
2.2.1. informeerib üldsust vastuvõtutingimustest ja –korrast, õppekorraldusest, õppekavadest, praktikaettevõtetest;
2.2.2. esitab õpilaskandidaatide sisseastumiskatsed (kuupäev, koht, aeg ja katse liik) hiljemalt kuu aega enne vastuvõtu algust kooli vastuvõtukomisjonile kinnitamiseks;
2.2.3. valmistab ette ja viib läbi õpilaskandidaatide seas sisseastumiskatsed vastavalt Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu korras kehtestatule, et hinnata õpilaskandidaatide valmisolekut ja võimeid õppida soovitud erialal;
2.2.4. vormistab õpilaste vastuvõtmise kohta protokolli kooli dokumendihaldussüsteemis ja korraldab selle allkirjastamise komisjoni liikmete poolt (Lisa 1);
2.2.5. suunab antud erialale mittesobiva või konkursiga välja jäänud õpilaskandidaadi dokumentide vastuvõtukomisjonisse nõustamisele sobiva õppekava valimiseks kaasates vajadusel kooli tugikeskuse töötaja;
2.2.6. lahendab eriala vastuvõtukomisjonile esitatud apellatsioone.

2.3. Dokumentide vastuvõtukomisjon:
2.3.1. informeerib üldsust vastuvõtutingimustest ja –korrast, õppekorraldusest, õppekavadest vastuvõtuperioodil dokumentide vastuvõturuumis, telefoni ja elektronposti kaudu;
2.3.2. võtab vastu ja registreerib õpilaskandidaatide dokumendid; tagab õpilaste ja õpilaskandidaatide dokumentide säilitamise vastavalt dokumentide liigitusskeemile;
2.3.3. juhendab välismaalasi vajalike dokumentide esitamisel;
2.3.4. annab õpilaskandidaadile informatsiooni sisseastumiskatsete tingimuste ja peale sisseastumiskatseid eriala vastuvõtukomisjoni otsuse kohta;
2.3.5. valmistab ette eriala vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaatide nimekirjad ja dokumentatsiooni hiljemalt üks tööpäev enne komisjoni töö algust;
2.3.6. lahendab dokumentide liikumisega seotud jooksvad küsimused;
2.3.7. kannab sisseastumiskatsete tulemused SAISi;
2.3.8. kinnitab õpilaskandidaadi soovi korral tema õppima asumise SAISis;
2.3.9. kontrollib, kas õpilaskandidaat on kinnitanud kooli õppima asumist SAISis, võtab ühendust (telefon, e-kiri) õpilaskandidaatidega, kes pole õppima asumist kinnitanud.

3. Ruumide ettevalmistus sisseastumiskatseteks
3.1. IT-teenistus tagab kasutatavate arvutite ja paljundusmasinate töökorrashoiu (õppeosakonna informatsiooni alusel).
3.2. Haldusteenistus tagab kasutatavate ruumide puhtuse ning vajadusel vastava arvu laudade ja toolide olemasolu sisseastumiskatsete ruumides (õppeosakonna informatsiooni alusel) ja töökorras kella olemasolu.

4. Sisseastumiskatsete läbiviimine
4.1 Erialade vastuvõtukomisjoni liikmed kannavad nimesilti.
4.2. Erialade vastuvõtukomisjoni liikmetel on kaasas digivahend protokolli allkirjastamiseks.
4.3. Sisseastumiskatsete läbiviimine toimub erialade vastuvõtukomisjoni poolt ette valmistatud ja vastuvõtukomisjoni poolt kinnitatud sisseastumiskatsete ja hindamisjuhendi alusel.
4.4. Dokumentide vastuvõtukomisjon tagab vastuvõtukomisjoni liikmetele sisseastumiskatsetel osalemise lehtede (Lisa 2) ja protokollide (Lisa 1) olemasolu, paigaldab liikmete nimekirjad kasutatavate ruumide ustele.
4.5. Eriala vastuvõtukomisjoni töö protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik selle eriala vastuvõtukomisjoni töös osalenud liikmed.
4.6. Eriala vastuvõtukomisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jaotumisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
4.7. Sisseastumiskatse läbiviimise juures võib viibida vaatleja, kui selles on kokku lepitud kooli vastuvõtukomisjoniga. Vaatleja ei osale sisseastumiskatse läbiviimise ja hindamise protsessis.
4.8. Pingerida avalikustatakse SAISis ühe tööpäeva jooksul pärast protokolli allkirjastamist.
4.9. Sisseastumiskatsete tulemustest teavitatakse õpilaskandidaate SAISi kaudu.
4.10. Õppekorralduse peaspetsialist korraldab vastuvõtu tulemuste ülekandmise SAISist kooli õppeinfosüsteemi.

5. Lõppsätted
Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada eriala vastuvõtukomisjoni otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.

Talvine vastuvõtt 2023/2024: erialade vastuvõtukomisjonide koosseisud

Õppekava nimetusÕppekava koodErialade vastuvõtukomisjonide koosseis ja esimees
Kujundusgraafik221485Denis Volkov (esimees), Dmitri Pulkin, Tatjana Ševtšenko, Irina Erstling
Küünetehnik219742Julia Šipilova (esimees), Kaire Taalkis, Anne Pardel
Kelner144387Ly Bärg (esimees), Martin Otti, Jelena Kutšmuk
Krohvija246142Roman Kuznetsov (esimees), Nadežda Lukina, Vitali Derdessov, Verner Jõgisalu
Maaler237562Irina Koževnikova (esimees), Jefim Šabarov, Alina Moor
CNC puidutöötlemiskeskuse operaator216542Tarmo Kärdi (esimees), Konstantin Shekhirev, Natalja Stepanov
Turismikorraldaja194084Ksenia Rosenthal (esimees), Aleksandr Beljakov, Ene Valgemäe, Olga Vereštšagina
Laotöötaja157367

Natalja Redean –  esinaine, Marina Korol, Jelena Zakilova, Niina Jevstafiadi, Liudmila Guseva (arvutiklass)

Keevitaja (poolautomaatkeevitaja)233323Jelena Vilipp (esimees), Alexander Smolin, Juri Itsenko, Vassili Korsak
Tootmisautomaatik170358Konstantin Malinovski (esimees), VKG esindajad 
Turvasüsteemide tehnik214844Diana Udalova (esimees), ETEL ja turvafirmade esindajad 

Esita avaldus 

Vastuvõtukomisjonile esitatakse järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument, pass või ID kaart (v.a. elektroonilise avalduse esitamisel);
 • vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kinnitus, kui kooli vastu võetud õpilaskandidaat on alaealine (.docx.pdf);
 • õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu registritest kättesaadavad. Õpingute alustamise tingimuse täitmist tõendav dokument peab olema eesti, inglise või vene keeles; 
 • kutsekeskhariduse õppekavale sisseastumiseks põhikooli lõputunnistuse ja  hinneteleht;
 • ENIC/NARIC keskuse poolt tunnustatud haridusetõendavad dokumendid (kesk- või kõrgharidus) , kui haridus on  omandatud välisriigis;
 • hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal esitab põhikooli lõputunnistuse ja täiendavad dokumendid vastavalt haridus- ja teadusministri 28.12.2018 määrusele nr 35 “Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord”  või omavalitsusega kooskõlastatud taotluse;
 • nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel); 
 • Õpilaskandidaadi pildistamine toimub kohapeal. 

Vastuvõtu küsimuste kohta palun pöörduge tööpäevadel 9:00-15:00:

 • Sillamäe, telefon +372 56281728
 • Narva, telefon +372 56971102
 • Jõhvi, telefon +372 53088342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Välismaalaste vastuvõtu küsimuste kohta pöörduda e-postile vastuvott@ivkhk.ee. 

Osale sisseastumiskatsel!

Sissekastumiskatse täpse kellaaja ja koha leiad avalduselt! Sisseastumiskatsele tulles palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi!

Sisseastumiskatse üheks osaks on alati vestlus.

Rohkem infot Talvise vastuvõtu 2023/2024 sisseastumiskatsetest vaata tabelist.

Sissekastumiskatse käigus kogutud punkdide alusel kujuneb välja Teie koht sisseastujate pingereas. Igal erialal on oma lävend (vaata tabelist).  

Küsimused, mida käsitletakse vestlusel:

 • Miks te valisite selle eriala?
 • Mis Teile meeldib või ei meeldi valitud erialal?
 • Nimetage oma isiksuseomadused, mis võivad teile kasulikuks osutuda valitud eriala omandamisel ja hilisemal tööle asumisel.

Talvise vastuvõtu 2023/2024 sisseastumise tingimused:

Sisseastumiskatsed toimuvad 25. jaanuaril 2024

Eriala/
Rühm
Katse kellaaeg (kellast)Vastuvõtu
tingimus
Testi
ruum
Vestluse
ruum
Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)
Kujundusgraafik
NKKGp24
9:00E-test
ja proovitöö
L224
Narva
L214
Narva

Vestlus – 20 punkti 33,33%,

proovitöö – 20 punkti 33,33%,

e-test – 20 punkti 33,33%.

Lävend 40%

Küünetehnik
JPKTE24
9:00e-test
ja vestlus
C120
Jõhvi
B119
Jõhvi

vestlus – 20 punkti ehk 60%,
e-test – 10 punkti 40%.
Lävend 40%

Kelner
JPKLE24
9:00e-test
ja vestlus
C117
Jõhvi
B120
Jõhvi

Vestlus – 20 punkti ehk 60%,
e-test – 10 punkti 40%.
Lävend 40%

Krohvija
JPKRp24
9:00e-test
formsis
F243
Jõhvi
F238
Jõhvi

Vestlus – 20 punkti ehk 60%,
e- test  – 10 punkti 40%.
Lävend 40%

Maaler
NPMAp24
9:00e-test
formsis
N408
Narva 
N301
Narva
Vestlus – 20 punkti ehk 60%,
e-test  – 10 punkti 40%.
Lävend 40%
CNC puidutöötlemis-keskuse operaator
JPCPp24
11:00e-test
formsis
F243
Jõhvi
F201
Jõhvi
Vestlus – 20 punkti ehk 60%,
e-test  – 10 punkti 40%.
Lävend 40%
Turismi-korraldaja
NKTKEs24
9:00e-test
ja vestlus
M317
Narva
M322
Narva
Vestlus – 20 punkti ehk 60%,
e- test – 10 punkti 40%.
Lävend 40%
Laotöötaja
SPLTp24
9:00e-test1-44
Sillamäe
1-45
Sillamäe

Vestlus 20 punkti ehk 66 %,

e-test 10 punkti ehk 34%.

Lävend 40%

Keevitaja (poolautomaat-keevitaja)
NPKVp24
9:00e-test
formsis
N409
Narva 
N309
Narva

Vestlus – 20 punkti ehk 60%,
e-test  – 10 punkti 40%.

Lävend 40%

Tootmis-automaatik
JKTAt24
15:00e-testE-218
Jõhvi
E205
Jõhvi

Vestlus – 20 punkti ehk 60%,
e-test  – 10 punkti 40%.

Lävend 40%

Turva-süsteemide tehnik
JKTTt24
12:00e-testJõhvi
E-218
E206
Jõhvi

Vestlus – 20 punkti ehk 60%,
e-test  – 10 punkti 40%.

Lävend 40%

 

Kinnita õppima asumine 

Info sisseastumiskatsete tulemuse kohta leiab keskkonnast SAIS või vastuvõtukomisjonist.

Samuti saab kinnitada oma õppima asumist keskkonnas SAIS  või vastuvõtukomisjonis ajavahemikul 29.-30.01.2024.

Valitud erialale õppima asumise kinnituse kord SAIS keskkonnas:

Kui olete saavutanud vajaliku koguse punkte ja olete vastuvõetav saabub keskkonnast SAIS Teie e-posti aadressile teade, et olete Vastuvõetav. 

Seejärel:

 • peate sisenema keskkonda SAIS.ee ( selleks on vajalik kehtiv ID kaart, mobiili-ID või HaridID paroolidega – Pin 1) ja kinnitama oma õppima asumine. Selleks vajutage nuppu Tulen õppima, loobumise korral valige loetelust Loobun õppekohast;
 • Juhul kui Teie avalduse juures on keskkonnas SAIS staatus  Kandideeriv, tähendab see seda, et hetkel ei ole te vastuvõetav. Teie staatus võib muutuda pingereas juhul, kui keegi loobub õppekohast.

NB! Jälgida oma staatust saate keskkonnas SAIS avalikus vaates. Leidke oma koht enda nime või avalduse nr järgi  (Jooksev pingerida või Vastuvõetute nimekiri). Avalduse nr leiate paberkandjal olevalt avalduse ülevalt paremalt nurgast.

Pingerida saate jälgida SIIT.

Täiendav info vastuvõtuprotsessi kohta tööpäevadel kella 9:00 – 15:00 vastuvõtukomisjonis:

 • Sillamäe, Tallinna mnt. 13, ruum 1-32, telefon +372 56281728 (esmapäev, teisipäev)
 • Narva, Kreenholmi 45, ruum L132, telefon +372 56971102
 • Jõhvi, Kutse 13, ruum B118, telefon +372 53088342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

 
 

Tule õppima ja kasuta lisavõimalusi  

Infot oma rühma tunniplaani kohta võite leida meie kodulehelt tunniplaani alajaotusest.

Narva, Sillamäe ja Jõhvi vahelise koolitranspordi sõiduplaan on SIIN.

Ida- Virumaa Kutsehariduskeskuse õppetegevuse ja –keskkonnaga ning muude eluliste tegevustega võib tutvuda järgmiste kanalite vahendusel:

 

Kutsehariduskeskuse õppijad võivad kasutada järgmiseid lisavõimalusi:

 

Sinu edulugu!

Vastuvõtukord 

Vastuvõtukord on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskirja lisa.

See on kinnitatud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 02.11.2023 koosoleku protokolli nr 1-3/23/14 otsusega.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord