Search
Close this search box.

Vastuvõtu tingimused​

Vastuvõttu puudutavate küsimustega palun pöörduge tööpäevadel 9:00–15:00:

Sillamäe, telefon +372 5628 1728
Narva, telefon +372 5697 1102
Jõhvi, telefon +372 5308 8342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Osale sisseastumiskatsel! 

Sisseastumiskatse täpse kellaaja ja koha leiad SAIS-ist! Sisseastumiskatsele tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Sisseastumiskatse koosneb mitmest osast. Üheks osaks on alati vestlus.

Vestlusvoorus hindab erialade vastuvõtukomisjon kandidaate järgnevate kriteeriumite osas:

 1.  enesetutvustus
 2.  üldpädevused
 3.  erialaga seotud kogemuse olemasolu
 4.  motivatsioon
 5.  õpiharjumused

Iga kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 4 punkti, vestluse maksimumtulemus on 20 punkti.

Iga kriteeriumi kohta esitatakse vähemalt üks küsimus.

NB! Eestikeelsetel õppekavadel viiakse vestlused läbi eesti keeles.

Kõikidel kutsekeskhariduse õppekavadel sooritatakse elektroonsed sisseastumistestid üldainetes (eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles). Testi eest on võimalik saada 100 punkti: eesti keel 40p, matemaatika 40p ja inglise keel 20p. Iga osa lävend on 40%.

Suvise vastuvõtu 2024/2025 sisseastumise tingimused (katsete ajakava erialade kaupa) on leitavad https://kutsehariduskeskus.ee/suvise-vastuvotu-sisseastumiskatsed/

Vastuvõtukomisjoni töökord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökord (kinnitatud direktori 27.10.2023. a käskkirjaga nr 1-2/23/68)

Üldsätted
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjoni töö aluseks on „Kutseõppeasutuse seaduse“ § 25 lõige 5 ning haridusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord”.

1. Vastuvõtukomisjoni moodustamine
1.1. Õpilaste kooli vastuvõtmise korraldamiseks moodustatakse
1.2.1. kooli vastuvõtukomisjon;
1.2.2. erialade vastuvõtukomisjonid;
1.2.3. dokumentide vastuvõtukomisjon.

1.2. Kooli vastuvõtukomisjon moodustatakse õppeaasta esimeses kvartalis direktori käskkirjaga ja selle volitused kehtivad üks aasta. Kooli vastuvõtukomisjoni kuuluvad õppedirektor, osakonnajuhid, õppekorralduse peaspetsialist, kvaliteedijuht ja dokumentide vastuvõtukomisjoni esimees.

1.3. Erialade vastuvõtukomisjonid moodustatakse vastava õppekavarühma eest vastutava osakonnajuhi ettepanekul üks kuu enne vastuvõtuperioodi algust. Erialade vastuvõtukomisjoni võivad kuuluda antud õppekavarühma eest vastutav osakonnajuhataja, õpetaja(d), grupijuhendaja, tugikeskuse töötaja ja/või tööandjate esindaja. Vajadusel võib kaasata erialade vastuvõtukomisjoni töösse ka kooliõe. Erialade vastuvõtukomisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Erialade vastuvõtukomisjoni koosseisud kinnitatakse direktori käskkirjaga.

1.4. Dokumentide vastuvõtukomisjon moodustatakse vastuvõtuperioodiks õppekorralduse peaspetsialisti ettepanekul üks kuu enne vastuvõtuperioodi algust. Komisjoni koosseis ja töögraafik kinnitatakse direktori käskkirjaga.

1.5. Dokumentide vastuvõtukomisjonide ja erialade vastuvõtukomisjonide liikmetele korraldatakse infotund enne vastuvõtuperioodi algust.

1.6. Vastuvõtuperioodi välisel ajal võtab vastu ja registreerib õpilaskandidaadi dokumendid ning korraldab vastuvõetud dokumentide säilimise vastavalt dokumentide liigitusskeemile õppesekretär.

2. Vastuvõtukomisjonide ülesanded
2.1. Kooli vastuvõtukomisjon:
2.1.1. informeerib üldsust kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekavadest;
2.1.2. koordineerib ja korraldab õpilaskandidaatide nõustamist;
2.1.3. täpsustab igal aastal sisseastumiseks vajalikud dokumendid;
2.1.4. kehtestab vastuvõtu, sh dokumentide vastuvõtu perioodi;
2.1.5. esitab direktorile vastu võetud õpilaskandidaatide nimekirja kinnitamiseks;
2.1.6. korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade koolituskohtade olemasolul;
2.1.7. korraldab vastuvõtuga seotud aruandlust.

2.2. Eriala vastuvõtukomisjon:
2.2.1. informeerib üldsust vastuvõtutingimustest ja –korrast, õppekorraldusest, õppekavadest, praktikaettevõtetest;
2.2.2. esitab õpilaskandidaatide sisseastumiskatsed (kuupäev, koht, aeg ja katse liik) hiljemalt kuu aega enne vastuvõtu algust kooli vastuvõtukomisjonile kinnitamiseks;
2.2.3. valmistab ette ja viib läbi õpilaskandidaatide seas sisseastumiskatsed vastavalt Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu korras kehtestatule, et hinnata õpilaskandidaatide valmisolekut ja võimeid õppida soovitud erialal;
2.2.4. vormistab õpilaste vastuvõtmise kohta protokolli kooli dokumendihaldussüsteemis ja korraldab selle allkirjastamise komisjoni liikmete poolt (Lisa 1);
2.2.5. suunab antud erialale mittesobiva või konkursiga välja jäänud õpilaskandidaadi dokumentide vastuvõtukomisjonisse nõustamisele sobiva õppekava valimiseks kaasates vajadusel kooli tugikeskuse töötaja;
2.2.6. lahendab eriala vastuvõtukomisjonile esitatud apellatsioone.

2.3. Dokumentide vastuvõtukomisjon:
2.3.1. informeerib üldsust vastuvõtutingimustest ja –korrast, õppekorraldusest, õppekavadest vastuvõtuperioodil dokumentide vastuvõturuumis, telefoni ja elektronposti kaudu;
2.3.2. võtab vastu ja registreerib õpilaskandidaatide dokumendid; tagab õpilaste ja õpilaskandidaatide dokumentide säilitamise vastavalt dokumentide liigitusskeemile;
2.3.3. juhendab välismaalasi vajalike dokumentide esitamisel;
2.3.4. annab õpilaskandidaadile informatsiooni sisseastumiskatsete tingimuste ja peale sisseastumiskatseid eriala vastuvõtukomisjoni otsuse kohta;
2.3.5. valmistab ette eriala vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaatide nimekirjad ja dokumentatsiooni hiljemalt üks tööpäev enne komisjoni töö algust;
2.3.6. lahendab dokumentide liikumisega seotud jooksvad küsimused;
2.3.7. kannab sisseastumiskatsete tulemused SAISi;
2.3.8. kinnitab õpilaskandidaadi soovi korral tema õppima asumise SAISis;
2.3.9. kontrollib, kas õpilaskandidaat on kinnitanud kooli õppima asumist SAISis, võtab ühendust (telefon, e-kiri) õpilaskandidaatidega, kes pole õppima asumist kinnitanud.

3. Ruumide ettevalmistus sisseastumiskatseteks
3.1. IT-teenistus tagab kasutatavate arvutite ja paljundusmasinate töökorrashoiu (õppeosakonna informatsiooni alusel).
3.2. Haldusteenistus tagab kasutatavate ruumide puhtuse ning vajadusel vastava arvu laudade ja toolide olemasolu sisseastumiskatsete ruumides (õppeosakonna informatsiooni alusel) ja töökorras kella olemasolu.

4. Sisseastumiskatsete läbiviimine
4.1 Erialade vastuvõtukomisjoni liikmed kannavad nimesilti.
4.2. Erialade vastuvõtukomisjoni liikmetel on kaasas digivahend protokolli allkirjastamiseks.
4.3. Sisseastumiskatsete läbiviimine toimub erialade vastuvõtukomisjoni poolt ette valmistatud ja vastuvõtukomisjoni poolt kinnitatud sisseastumiskatsete ja hindamisjuhendi alusel.
4.4. Dokumentide vastuvõtukomisjon tagab vastuvõtukomisjoni liikmetele sisseastumiskatsetel osalemise lehtede (Lisa 2) ja protokollide (Lisa 1) olemasolu, paigaldab liikmete nimekirjad kasutatavate ruumide ustele.
4.5. Eriala vastuvõtukomisjoni töö protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik selle eriala vastuvõtukomisjoni töös osalenud liikmed.
4.6. Eriala vastuvõtukomisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jaotumisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
4.7. Sisseastumiskatse läbiviimise juures võib viibida vaatleja, kui selles on kokku lepitud kooli vastuvõtukomisjoniga. Vaatleja ei osale sisseastumiskatse läbiviimise ja hindamise protsessis.
4.8. Pingerida avalikustatakse SAISis ühe tööpäeva jooksul pärast protokolli allkirjastamist.
4.9. Sisseastumiskatsete tulemustest teavitatakse õpilaskandidaate SAISi kaudu.
4.10. Õppekorralduse peaspetsialist korraldab vastuvõtu tulemuste ülekandmise SAISist kooli õppeinfosüsteemi.

5. Lõppsätted
Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada eriala vastuvõtukomisjoni otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.

Esita avaldus

Vastuvõtukomisjonile esitatakse järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument, pass või ID-kaart (v.a. elektroonilise avalduse esitamisel);
 • vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kinnitus, kui kooli vastu võetud õpilaskandidaat on alaealine (.docx.pdf);
 • õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu registritest kättesaadavad. Õpingute alustamise tingimuse täitmist tõendav dokument peab olema eesti, inglise või vene keeles; 
 • kutsekeskhariduse õppekavale sisseastumiseks põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
 • ENIC/NARIC keskuse poolt tunnustatud haridusttõendavad dokumendid (kesk- või kõrgharidus), kui haridus on omandatud välisriigis;
 • hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerija esitab põhikooli lõputunnistuse ja täiendavad dokumendid vastavalt haridus- ja teadusministri 28.12.2018 määrusele nr 35 “Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord”  või omavalitsusega kooskõlastatud taotluse;
 • nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel); 
 • Õpilaskandidaadi pildistamine toimub kohapeal

Küsimustega vastuvõtu kohta palun pöörduge tööpäevadel 9:00–15:00:

 • Sillamäe, telefon +372 5628 1728
 • Narva, telefon +372 5697 1102
 • Jõhvi, telefon +372 5308 8342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Välismaalaste vastuvõttu puudutavate küsimustega pöörduda e-postile vastuvott@ivkhk.ee

Osale sisseastumiskatsel!

Sisseastumiskatse täpse kellaaja ja koha leiad SAIS-ist! Sisseastumiskatsele tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Sisseastumiskatse koosneb mitmest osast. Üheks osaks on alati vestlus.

Vestlusvoorus hindab erialade vastuvõtukomisjon kandidaate järgnevate kriteeriumite osas:

 1.  enesetutvustus
 2.  üldpädevused
 3.  erialaga seotud kogemuse olemasolu
 4.  motivatsioon
 5.  õpiharjumused

Iga kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 4 punkti, vestluse maksimumtulemus on 20 punkti.

Iga kriteeriumi kohta esitatakse vähemalt üks küsimus.

NB! Eestikeelsetel õppekavadel viiakse vestlused läbi eesti keeles.

Kõikidel kutsekeskhariduse õppekavadel sooritatakse elektroonsed sisseastumistestid üldainetes (eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles). Testi eest on võimalik saada 100 punkti: eesti keel 40p, matemaatika 40p ja inglise keel 20p. Iga osa lävend on 40%.

Suvise vastuvõtu 2024/2025 sisseastumise tingimused (katsete ajakava erialade kaupa) on leitavad https://kutsehariduskeskus.ee/suvise-vastuvotu-sisseastumiskatsed/

Kinnita õppima asumine

Infot sisseastumiskatsete tulemuse kohta saab keskkonnast SAIS või vastuvõtukomisjonist.

Valitud erialale õppima asumise kinnituse kord SAIS keskkonnas:

Kui olete saanud vajaliku koguse punkte ja olete vastuvõetav, saabub keskkonnast SAIS Teie e-posti aadressile teade, et olete Vastuvõetav. 

Seejärel:

 • peate sisenema keskkonda SAIS.ee( selleks on vajalik kehtiv ID-kaart, mobiili-ID või HaridID paroolidega – Pin 1) ja kinnitama oma õppima asumise. Selleks vajutage nuppu Tulen õppima, loobumise korral valige loetelust Loobun õppekohast;
 • Juhul kui Teie avalduse juures on keskkonnas SAIS staatus Kandideeriv, tähendab see seda, et hetkel ei ole Te vastuvõetav. Teie staatus võib muutuda pingereas juhul, kui keegi loobub õppekohast.

NB! Jälgida oma staatust saate keskkonnas SAIS avalikus vaates. Leidke oma koht enda nime või avalduse numbri järgi (Jooksev pingerida või Vastuvõetute nimekiri). Avalduse numbri leiate paberkandjal oleva avalduse ülemisest paremast nurgast.

Pingerida saate jälgida SIIT.

Täiendav info vastuvõtuprotsessi kohta tööpäevadel kella 9:00–15:00 vastuvõtukomisjonis:

 • Sillamäe, Tallinna mnt. 13, ruum 1-32, telefon +372 56281728 (esmaspäev, teisipäev)
 • Narva, Kreenholmi 45, ruum L132, telefon +372 56971102
 • Jõhvi, Kutse 13, ruum B118, telefon +372 53088342

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Tule õppima ja kasuta lisavõimalusi

Infot oma rühma tunniplaani kohta leiate meie kodulehelt tunniplaani alajaotusest.

Narva, Sillamäe ja Jõhvi vahelise koolitranspordi sõiduplaan on SIIN.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppetegevuse ja -keskkonnaga ning muude eluliste tegevustega võib tutvuda järgmiste kanalite vahendusel:

 

Kutsehariduskeskuse õppijad võivad kasutada järgmiseid lisavõimalusi:

 

Sinu edulugu!