Search
Close this search box.

Majandus ja IT​

Majanduse ja IT praktilised oskused ning teadmised on aluseks edukaks karjääriks.

IT kasutajatoe tehnik, 1 aasta

Õpilane omandab kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks meeskonnas IT-tugisikuna, kasutajatoe tehnikuna või sellele lähedasel ametikohal, lahendades standardseid infotehnoloogilisi probleeme.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4; osakutse Kasutajatoe tehnik, tase 4).

Kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õppe tulemusena õpilane:

 • täidab kasutajatoe tehniku põhilisi tööülesandeid: kasutajate pöördumiste vastuvõtmine e-posti ja telefoni teel ning registreerimine teenusehalduse süsteemis, standardsete IT-probleemide lahendamine, kasutajatoe, muudatuste toe ja infoturbe toe pakkumine;
 • lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse heaperemehelikult ja säästlikult;
 • teavitab juhti ja teisi osapooli ebaeetilisest ja ebaseaduslikust tegevusest;
 • käitub keskkonnateadlikult, lähtudes energia kokkuhoiu ja jäätmekäitluse põhimõtetest;
 • suhtub kolleegidesse lugupidavalt ja arvestavalt ning sekkub võimalusel olukordades, kus käitutakse mittelugupidavalt või diskrimineerivalt;
 • hindab talle delegeeritud tööülesannete võimetekohasust ning teavitab seotud osapooli olukordades, kus tööülesanded ületavad tema pädevust.

 

Praktikavõimalused:

IVKHK IT kasutajatoetehniku eriala praktika sooritatakse organisatsioonides ja ettevõtetes, kus on kasutusel erinevaid IT-süsteeme ja kasutajaliideseid ehk praktikaks vajalik infosüsteem ning reaalsed olukorrad. Õppija, kes juba töötab ettevõttes, saab oma teoreetilisi teadmisi kohe praktikas rakendada. Praktika maht on kokku 8 nädalat ning praktikaülesanneteks võib olla IT-süsteemide kasutamisel tekkinud probleemide väljaselgitamine, kliendi nõustamine probleemide lahendamisel telefoni teel ning tööülesannete jagamine meeskonnas.

 

Edasiõppe võimalused:

 • IT-süsteemide nooremspetsialist

 

Võimalikud töökohad:

 • klienditoetehnik (help desk),
 • kasutajatoetehnik,
 • IT-tugiisik.

IT-süsteemide nooremspetsialist, 2 aastat

IT-süsteemide nooremspetsialist vastutab standardsete IT-probleemide lahendamise eest ja esitab keerulisemad vanemspetsialistidele.

IT-süsteemide nooremspetsialisti põhiline tööülesanne on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine (näiteks kohtvõrgu arhitektuuriprojekt), ettevõtte jaoks seadmete leidmine, paigutamine ja seadistamine, tarkvara installeerimine ja konfigureerimine jne. Lisaks ettevõtte infrastruktuuri hooldamise igapäevased ülesanded: lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, diagnostika ja seadmete väljavahetamine, muutmiste tugi, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine.

IT-süsteemide nooremspetsialist suudab oma suhtlemisstiili kohandada mitmesugustele olukordadele ja inimestele. Oskab kontrollida oma emotsioone ka keerulistes olukordades. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas. Lõpetaja saab sooritada kutseeksami.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4).

Kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel õpilane: 

Täidab IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded: IT-taristu arendamine, süsteemide haldamine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatoe pakkumine, muudatuste toe pakkumine, standardsete IT-probleemide lahendamine, teenuste osutamine ja infoturbe toe pakkumine;

Lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse heaperemehelikult ja säästlikult.

 

Praktikavõimalused: 

Praktikast sobivad järgmised kohad: internetiteenuste pakkujad, hostinguteenuse osutamise ettevõtted, andmekeskused, arvutiseadmete müügi- või remonditöökojad, kõik ettevõtted, kus kasutatakse kohtvõrku või arvutiseadmeid.

 

Edasiõppe võimalused:

 • IT-turvaspetsialist
 • Noorem tarkvaraarendaja
 
 

Võimalikud töökohad:

Süsteemiadministraatori assistent, kasutajatoe spetsialist, IT-juhi assistent, noorem võrguinsener, arvutiriistvara poodide müügikonsultant, veebisaidi administraator, serveriteenuste tugispetsialist.
 
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehel SIIN.

IT süsteemide spetsialist (IT Akadeemia), 4 aastat

IT-süsteemide spetsialist töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid ja parimaid praktikaid. IT-süsteemide spetsialist võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina jne. Ta omab piiratud tegevusvabadust väljakujunenud praktika ja meetodite piires. IT-süsteemide spetsialisti ülesandeks on standardsete IT-probleemide lahendamine, edastades neist keerulisemad vanemspetsialistidele.

IT-süsteemide spetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine.

IT-süsteemide spetsialist suudab oma suhtlemisstiili kohandada mitmesugustele olukordadele ja inimestele. Avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid seisukohti. Oskab kontrollida oma emotsioone ka keerulistes olukordades. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • täidab IT-süsteemide spetsialisti põhilised tööülesanded: IT-taristu arendamine, süsteemide haldamine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatoe pakkumine, muudatuste toe pakkumine, standardsete IT-probleemide lahendamine, teenuste osutamine ja infoturbe toe pakkumine;
 • lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse heaperemehelikult ja säästlikult;
 • teavitab juhti ja teisi osapooli ebaeetilisest ja ebaseaduslikust tegevusest;
 • käitub keskkonnateadlikult, lähtudes energia kokkuhoiu ja jäätmekäitluse põhimõtetest;
 • suhtub kolleegidesse lugupidavalt ja arvestavalt ning sekkub võimalusel olukordades, kus käitutakse mittelugupidavalt või diskrimineerivalt;
 • hindab talle delegeeritud tööülesannete võimetekohasust ning teavitab seotud osapooli olukordades, kus tööülesanded ületavad tema pädevust.

 

Praktikavõimalused:

Praktikaks sobivad järgmised kohad: internetiteenuste pakkujad, hostinguteenuse osutamise ettevõtted, andmekeskused, arvutiseadmete müügi- või remonditöökojad, kõik ettevõtted, kus kasutatakse kohtvõrku või arvutiseadmeid.

 

Edasiõppe võimalused:

 • IT-turvaspetsialist
 • Väikeettevõtja, kutseõpe
 • Ärikorralduse spetsialist

 

Lisaks kõrgkoolis:

 • TalTech: informaatika, IT-süsteemide arendus, äriinfotehnoloogia
 • Tartu Ülikool: informaatika ja arvutitehnika erialad
 • Tallinna Ülikool: informaatika eriala

 

Võimalikud töökohad:

IT-süsteemide spetsialist, klienditoe spetsialist, monitooringuspetsialist, võrgutehnik, IT-tehnik, süsteemiadministraator, klienditeenindaja arvuti- või telekommunikatsioonifirmas, tehnilise toe spetsialist, kelle tööülesandeks on uute IT-süsteemide lahenduste katsetamine ja abistamine nende kasutusele võtmisel.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehel SIIN.

Noorem tarkvaraarendaja, 2 aastat

Tarkvaraarendaja põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine vastavalt kokkulepitud disainile. Ta osaleb tarkvara lahenduse väljatöötamisel, vastutab kirjutatud koodi tehnilise kasutamise eest ja pakub erinevaid lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut.

Tarkvaraarendaja suudab oma tööd iseseisvalt organiseerida, aega planeerida ning vastutust võtta. Ta täidab tööülesandeid muutuvates olukordades nõuetekohaselt, on hea kaasamõtleja ning lahenduste otsija. Tarkvaraarendaja on hea meeskonnaliige, mõistab ja rakendab meeskonnas kasutatavat tarkvara arenduse metoodikat.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Noorem tarkvaraarendaja, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • Korraldab iseseisvalt oma tööd, planeerib oma tööaega ja vastutab tehtud otsuste eest samuti täidab õigesti oma töökohustusi, lähtudes erinevatest olukordadest.
 • Võime töötada meeskonnas ja olla mõttekaaslane
 • Oskus iseseisvalt otsuseid langetada ja probleeme lahendada
 • Tarkvaraarenduse metoodika hea mõistmine ja rakendamine

 

Praktikavõimalused:

 • Välispraktika võimalus  Erasmus+ projekti raames juhtivates IT ettevõtete partnerkoolides/ettevõtetes
 • Eesti juhtivad IT-teenuste ettevõtted Eesti Energia AS, REDIS DIGITAL OÜ, Helmes OÜ, SMID osakond
 • Võimalus  luua täisteenusena veebilehti ja veebipõhiseid infosüsteeme, mis aitavad saavutada tellija eesmärke ja meeldivad lõppkasutajatele
 • Tarkvara testimine, luua sardsüsteemide tarkvara erinevatele platvormidele ja prototüüpimisplatvormidele
 • Süsteemide integreerimine ja back-end lahendused

 

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

 • IT-turvaspetsialist
 • Väikeettevõtja, kutseõpe 
 • Ärikorralduse spetsialist

 

Võimalikud töökohad:

 • Peamised tegevusvaldkonnad on tööstusautomaatika, kontoriautomaatika ning tellijate tarkvara ja riistvara tugi
 • Kodulehe valmistamine, e-pood, tarkvara arendamine, andmebaasid
 • Digitaliseerimine ja tarkvara arendus, tehnilised teenused
 • Tarkvarapakettide programmeerimisteenused
 • Peamised tegevusvaldkonnad on tööstusautomaatika, kontoriautomaatika ning tellijate tarkvara ja riistvara tugi
 • Kodulehe valmistamine, e-pood, tarkvara arendamine, andmebaasid
 • Digitaliseerimine ja tarkvara arendus, tehnilised teenused
 • Veebipõhiste infosüsteemide tarkvarakoodi kirjutamine ning seotud platvormide paigaldus ja seadistamine.

Tarkvaraarendaja (IT Akadeemia), 4 aastat

Tarkvaraarendaja põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine vastavalt kokkulepitud disainile. Ta osaleb tarkvara lahenduse väljatöötamisel, vastutab kirjutatud koodi tehnilise kasutamise eest ja pakub erinevaid lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut.

Tarkvaraarendaja suudab oma tööd iseseisvalt organiseerida, aega planeerida ning vastutust võtta. Ta täidab tööülesandeid muutuvates olukordades nõuetekohaselt, on hea kaasamõtleja ning lahenduste otsija. Tarkvaraarendaja on hea meeskonnaliige, mõistab ja rakendab meeskonnas kasutatavat tarkvara arenduse metoodikat.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • Korraldab iseseisvalt oma tööd, planeerib oma tööaega ja vastutab tehtud otsuste eest samuti täidab õigesti oma töökohustusi, lähtudes erinevatest olukordadest.
 • Võime töötada meeskonnas ja olla mõttekaaslane
 • Oskus iseseisvalt otsuseid langetada ja probleeme lahendada
 • Tarkvaraarenduse metoodika hea mõistmine ja rakendamine
 • Omab kaasaegseid tarkvaraarenduse oskusi ja üldainete teadmisi mahus, mis on võrreldav gümnaasiumi tundide mahuga

 

Praktikavõimalused:

 • Välispraktika võimalus  Erasmus+ projekti raames juhtivates IT ettevõtete partnerkoolides/ettevõtetes
 • Eesti juhtivad IT-teenuste ettevõtted Eesti Energia AS, REDIS DIGITAL OÜ, Helmes OÜ, SMID osakond
 • Võimalus  luua täisteenusena veebilehti ja veebipõhiseid infosüsteeme, mis aitavad saavutada tellija eesmärke ja meeldivad lõppkasutajatele
 • Tarkvara testimine, luua sardsüsteemide tarkvara erinevatele platvormidele ja prototüüpimisplatvormidele
 • Süsteemide integreerimine ja back-end lahendused
 • Eesti suurim krediidiinfo andmebaas ja Ametlik Maksehäireregister.

 

Edasiõppe võimalused:

 • IT-turvaspetsialist, jätkuõpe
 • Väikeettevõtja, kutseõpe 
 • Ärikorralduse spetsialist, kutseõpe 

 

Lisaks kõrgkoolis:

 • TALTECHis, informaatikat, IT-süsteemide arendust või äriinfotehnoloogiat
 • Tartu Ülikoolis. Informaatika ja Arvutitehnika erialad
 • Tallinna Ülikoolis Informaatika eriala

 

Võimalikud töökohad:

 • Peamised tegevusvaldkonnad on tööstusautomaatika, kontoriautomaatika ning tellijate tarkvara ja riistvara tugi
 • Kodulehe valmistamine, e-pood, tarkvara arendamine, andmebaasid
 • Digitaliseerimine ja tarkvara arendus, tehnilised teenused
 • Tarkvarapakettide programmeerimisteenused
 • Peamised tegevusvaldkonnad on tööstusautomaatika, kontoriautomaatika ning tellijate tarkvara ja riistvara tugi
 • Kodulehe valmistamine, e-pood, tarkvara arendamine, andmebaasid
 • Digitaliseerimine ja tarkvara arendus, tehnilised teenused
 • Veebipõhiste infosüsteemide tarkvarakoodi kirjutamine ning seotud platvormide paigaldus ja seadistamine.

Kujundusgraafik, 1 aasta

Kujundusgraafiku töövaldkond on seotud trükimaterjalide visuaalsete lahenduste loomisega, mis tahes pindade kujundamise või visuaalse sisu paigutamisega Internetis. Graafilise disaineri ülesanneteks võivad olla ettevõtte korporatiivse identiteedi arendamine või reklaamitoodete üksikute elementide kujundamine, infograafikute loomine või tähelepanu köitva sildi kujundamine ja palju muud. 

Kujundusgraafiku oluline tööosa on visuaalse kommunikatsiooni loomine, sihtrühma mõistmine ja õigete aktsentide seadmine nii, et vaataja pööraks ennekõike tähelepanu neile aspektidele, mis on kliendi jaoks olulised.  

Tema peamised tööriistad on graafilised toimetajad, graafikatahvlid ja loomulikult tema eredad ja ainulaadsed ideed.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • Loob idee- ja kujunduskavandi ning kujunduslahenduse ja kujundab visuaalset keskkonda, süvendades graafilise kujunduse loomise kompetentsi;
 • Planeerib, juhib ja haldab loomingulist tööprotsessi eesmärgi püstitamisest lõppväljundi teostamiseni, langetades kunstiliselt pädevaid otsuseid ja arvestades keskkonna ja tehniliste tingimustega;
 • Väljendab oma loomingulisi ideid, kasutades isikupärast visuaalset stiili, rakendades kunstilisi ja tehnilisi teadmisi;
 • Analüüsib, planeerib ja juhib oma karjääri, kasutades ja täiendades oma erialaseid, isiksuslikke, loomingulisi ja sotsiaalseid oskusi.

 

Praktikavõimalused:

Praktikast sobivad järgmised kohad:  Kunsti-, veebi- ja fotostuudiod, trükikojad, muuseumid ja näitusekeskused, erinevad visuaalset sisu loomist vajavad firmad ja ettevõtted.

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

 • Väikeettevõtja;
 • Ärikorralduse spetsialist

 

Võimalikud töökohad:

Kujundusgraafik saab kujundada kaubamärgi, raamatute ja ajakirjade kaante, toodete pakendied, näituste, veebisaitide ja muude objekte, millega saab kasutada visuaalse sisu kujundamise oskust. Samuti sobib graafilise disaineri jaoks suurettevõtte art-direktori või disainispetsialisti töökoht.

Multimeedia nooremspetsialist, 2 aastat

Multimeediaspetsialistide töövaldkond on väga lai ja mitmekesine ning sisaldab kõiki sisu loomise või kujundamisega seotud töid. Multimeediumi sisu võib omakorda hõlmata erinevat tüüpi teavet – tekste, pilte, fotosid, videot, animatsiooni, 3D-mudeleid ja heli. Eeltoodust lähtudes võib multimeediaspetsialisti töö tulemuseks olla väga suur loetelu erinevatest toodetest: ettevõtte identiteedi elemendid (logod, visiitkaardid, flaierid, plakatid jne), veebisaitide paigutused, kunstiobjektid, pakendi kujundus, arvutimängude 2d ja 3d graafika, rakenduste kasutajaliideste kujundamine ja palju muud.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õpingute läbimisel õpilane omandab järgmised oskused:

 • Kujundab ühes stiilis mitmesugust teavet – tekste, videot, heli ja pilte.
 • Tunneb IT-alaseid õigusakte ja mõistab tööturu vajadusi.
 • Kasutab graafilisi redaktoreid Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw, visuaalse multimeediumi toote väljatöötamisel.
 • Pildistab fotomaterjale erinevates stiilides ja oskab neid töödelda, kasutades professionaalseid tööriistu ja kompositsiooni põhitõdesid.
 • Filmib, monteerib ja helindab kvaliteetse video.
 • Kujundab kasutajasõbralikke, visuaalselt atraktiivseid veebilehti vastavalt kliendi
  nõudmistele.


Praktikavõimalused:

Praktikast sobivad järgmised kohad: fotostuudiod, televisioon, raadiojaamad, trükikojad, veebiarenduse-stuudiod, ööklubid, erinevad multimeediumi sisu loomist vajavad IT-firmad ja ettevõtted.

 

Edasiõppe võimalused:

Lõpetaja saab jätkata õpinguid meie kutsekeskuses kujundusgraafiku erialal.

 

Võimalikud töökohad:

Noorem multimeediaspetsialist võib töötada nii fotograafina, graafilise disainerina, veebidisainerina, video- ja helitehnikuna, videotöötluse ja animatsiooni spetsialistina kui ka SMM-i spetsialistina.

Paljusid köidab selle eriala võimalus töötada vabakutselisena – kaugtöö ja paindlik töögraafik laiendavad oluliselt potentsiaalsete tööandjate nimekirja.

Multimeedia spetsialist on nõutud ja hinnatud igas tugevas IT arendusmeeskonnas, aga ka teistes multimeedia tooteid ja teenuseid pakkuvates ning kasutavates ettevõtetes nii era- kui ka avalikus sektoris.

Multimeedia nooremspetsialist, 3 aastat

Multimeediaspetsialistide töövaldkond on väga lai ja mitmekesine ning sisaldab kõiki sisu loomise või kujundamisega seotud töid. Multimeediumi sisu võib omakorda hõlmata erinevat tüüpi teavet – tekste, pilte, fotosid, videot, animatsiooni, 3D-mudeleid ja heli. Eeltoodust lähtudes võib multimeediaspetsialisti töö tulemuseks olla väga suur loetelu erinevatest toodetest: ettevõtte identiteedi elemendid (logod, visiitkaardid, flaierid, plakatid jne), veebisaitide paigutused, kunstiobjektid, pakendi kujundus, arvutimängude 2d ja 3d graafika, rakenduste kasutajaliideste kujundamine ja palju muud.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õpingute läbimisel õpilane omandab järgmised oskused:

 • Kujundab ühes stiilis mitmesugust teavet – tekste, videot, heli ja pilte.
 • Tunneb IT-alaseid õigusakte ja mõistab tööturu vajadusi.
 • Kasutab graafilisi redaktoreid Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw, visuaalse multimeediumi toote väljatöötamisel. 
 • Pildistab fotomaterjale erinevates stiilides ja oskab neid töödelda, kasutades professionaalseid tööriistu ja kompositsiooni põhitõdesid. 
 • Filmib, monteerib ja helindab kvaliteetse video.
 • Kujundab kasutajasõbralikke, visuaalselt atraktiivseid veebilehti vastavalt kliendi nõudmistele.

 

Praktikavõimalused:

Praktikast sobivad järgmised kohad:  fotostuudiod, televisioon, raadiojaamad, trükikojad, veebiarenduse-stuudiod, erinevad multimeediumi sisu loomist vajavad IT-firmad ja ettevõtted.

 

Edasiõppe võimalused:

Lõpetaja saab jätkata õpinguid meie kutsekeskuses kujundusgraafiku erialal.

 

Võimalikud töökohad: 

Noorem multimeediaspetsialist võib töötada nii fotograafina, graafilise disainerina, veebidisainerina, video- ja helitehnikuna, videotöötluse ja animatsiooni spetsialistina kui ka SMM-i spetsialistina.

Paljusid köidab selle eriala võimalus töötada vabakutselisena – kaugtöö ja paindlik töögraafik laiendavad oluliselt potentsiaalsete tööandjate nimekirja.

Multimeedia spetsialist on nõutud ja hinnatud igas tugevas IT arendusmeeskonnas, aga ka teistes multimeedia tooteid ja teenuseid pakkuvates ning kasutavates ettevõtetes nii era- kui ka avalikus sektoris.

Laotöötaja, 1 aasta 6 kuud

Laotöötajate töö eesmärk on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine


Laotöötaja ülesandeks on:

 • kaupade vastuvõtmine, hoiustamine, väljastamine
 • väljastustellimuse komplekteerimine 
 • markeerimine jm lisaväärtustoimingute tegemine
 • kaupade inventeerimine 
 • klientide teenindamine laos 
 • töö laoinfosüsteemis (laotarkvara kasutamine, töö skänneritega, kontoritehnikaga)

 

Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Laotöötaja, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

 

Õpingute läbimisel õpilane:

Õppeaja jooksul omandab õppija teadmised ja oskused logistika alustest, laotööst, klienditeenindusest ja töötamisest tõstukitega. Laotöötaja õppekava läbimise järel omandab õppija teadmised ja oskused töötamiseks erinevates ladudes.

 

Praktikavõimalused:

Ida-Virumaa laotöötaja eriala õpilased sooritavad praktika enda poolt valitud ettevõttes.

 

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus pakub võimalust jätkata õpinguid veokorraldaja-logistiku (4. tase) õppekaval.

Laotöötajatel  eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid ka kõrgkoolides transpodi-ja logistikaga seotud erialadel (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikakõrgkool).

 

Võimalikud töökohad:

Peale kooli lõpetamist on  võimalik töötada  erinevates nii kaubandus- kui tootmisettevõtete ladudes ja laoteenuseid pakkuvas ettevõttes.

Laotöötaja, 3 aastat

Laotöötajate töö eesmärk on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine 4. taseme laotöötaja ülesandeks on:

 • kaupade vastuvõtmine, hoiustamine, väljastamine
 • väljastustellimuse komplekteerimine
 • markeerimine jm lisaväärtustoimingute tegemine
 • kaupade inventeerimine
 • klientide teenindamine laos
 • töö laoinfosüsteemis (laotarkvara kasutamine, töö skänneritega, kontoritehnikaga)

 

 

Kaupade teisaldamiseks on vajalik läbida laotõstukite ja muude laoseadmete kasutamise väljaõpe.
Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas.
Laotöötaja vastutab laoga seotud varade säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
Laotöötaja tervikkutse sisaldab “Kauba käitleja” osakutset, mis seondub terminalitöö ning jaotus- ja korjevedudega ja hõlmab kauba käitlemist saadetiste tasemel.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Laotöötaja, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

 

Õpingute läbimisel õpilane:

Õppeaja jooksul omandab õppija teadmised ja oskused logistika alustest, laotööst, klienditeenindusest ja töötamisest tõstukitega. Laotöötaja õppekava läbimise järel omandab õppija teadmised ja oskused töötamiseks erinevates ladudes.

 

Praktikavõimalused:

Ida-Virumaa laotöötaja eriala õpilased sooritavad praktika enda poolt valitud ettevõttes.

 

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus pakub võimalust jätkata õpinguid veokorraldaja-logistiku (4. tase) õppekaval.

Laotöötajatel eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid ka kõrgkolides transpordi-ja logistikaga seotud erialadel (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikakõrgkool).

 

Võimalikud töökohad:

Peale kooli lõpetamist on võimalik töötada erinevates nii kaubandus- kui tootmisettevõtete ladudes ja laoteenuseid pakkuvates ettevõtetes.

Veokorraldaja-logistik, 1 aasta 6 kuud

Veokorraldaja-logistik korraldab siseriiklikke ja rahvusvahelisi maanteevedusid, sooritab kaubavarude täiendamist abistavaid toiminguid ning teenindab ettevõtte siseriiklikke- ja väliskliente.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija veokorraldaja-logistik 4. taseme kutseeksami (kutsestandard Veokorraldaja-logistik, tase 4). 

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • Oskab korraldada kaupade maanteevedusid ning tunneb lao- ja veoteenuste ostu- ja müügiprotsessi.
 • Valdab laotöö toiminguid, tööd seadmetega, infotehnoloogilisi vahendeid ja kontoritehnikat;
 • Tunneb klienditeeninduse põhimõtteid ja vajadusi ning oskab suhelda klientide ja veosefirmadega.
 • Oskab töötada ohutult, ennetada töö- ja keskkonnariske.

 

Peamised õppemoodulid:

 • Kauba maanteevedude korraldamine (maanteevedude korraldamine, veovahendite igapäevase töö korraldamine, Euroopa Liidu sisese veodokumentatsiooni vormistamine).
 • Kaubavarude täiendamine (ostutoimingute ettevalmistamine ja  tegemine, varude täiendamine, laotoimingute tegemine).
 • Klienditeenindus (lao- ja veoteenuste ostmine ja müümine, kauba- ja veodokumentide käsitlemine, kliendi- ja tarnijasuhete hoidmine).

 

Veokorraldaja-logistiku töö on vaheldusrikas ja kiiresti muutuv. Töö on seotud teenindamisega, eeldades suhtlemisvalmidust, oskust tulla toime erinevate inimestega, sõbralikkust. Selles ametis on vaja kiiret otsustusvõimet, orienteeritust tulemusele, paindlikkust, loogilist mõtlemist, emotsionaalset stabiilsust, analüüsioskust ning pinge- ja stressitaluvust.

Veokorraldaja-logistiku töö eeldab nii iseseisvust kui ka koostöövõimet meeskonnaga. Ta peab suutma lahendada operatiivselt ja iseseisvalt töös ettetulevaid probleeme ning leidma alternatiivseid lahendusi.

 

Praktikavõimalused:

Praktikat saab sooritada enda poolt valitud transpordi- või logistikaettevõttes nii Ida-Virumaal kui ka üle Eesti.

 

Edasiõppe võimalused:

Veokorraldaja-logistiku eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid  kõrgkoolides (Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor).

 

Võimalikud töökohad:

Hetkel on Eestis kiiresti kasvanud huvi ja nõudlus logistikavaldkonna spetsialistide järele.

Peale kooli lõpetamist on  võimalik töötada nii erinevates logistikaettevõtetes kui ka tootmis- ja kaubandusettevõtetes.

Võimalused tööturul: logistikasekretär, logistiku assistent, logistika klienditeenindaja, logistiku abi, logistik-teenindaja, nooremlogistik, veokorraldaja, dispetšer.

Rõivaõmblemine (osaoskus kergete rõivaste õmblemine), 1 aasta

Kergete rõivaste õmblemise spetsialist valmistab erinevatest kangastest tooteid (seelikuid, särke, pluuse, pükse, jakke, kleite, rõivalisandeid), mis vastavad tänapäevase õmblustehnoloogia nõuetele. Edukaks tööks on olulised pidev enesetäiendamine, loov eneseteostus, suhtlemisvalmidus ja taktitunne.

Kergete rõivaste õmblemise spetsialistid töötavad õmblusettevõtetes, samuti ateljeedes või iseseisvalt, täites eratellimusi. Eriala omandamiseks on teretulnud: huvi tekstiili ja moe vastu, ilumeel, ruumiline kujutlusvõime, hea värvi- ja proportsioonitaju, hea koordinatsioon, loovus ja arenguvalmidus, visadus.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija erialase lõpueksami. Soovi korral saab sooritada õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Õmbleja, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õppimise käigus omandab õpilane järgmised teadmised: 

materjalitüüpide tundmine, teadmised ja oskused rõivaste töötlemise massitehnoloogia kohta, oskus töötada erinevate seadmetega, arvuti kasutamise oskus, majanduse alused.

 

Praktikavõimalused:

Õpilased läbivad praktika erinevates õmblusettevõtetes, samuti väikestes õmblustöökodades, tehes rõivaste õmblemiseks ja parandamiseks mitmesuguseid tehnoloogilisi toiminguid.

 

Edasiõppe võimalused:

Pärast lõpetamist saavad õpilased jätkata õpinguid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses rätsepa erialal või omandada kõrgharidus õmblustehnoloogi erialal Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

 

Võimalikud töökohad:

Koolilõpetajad saavad töötada erinevates õmblusettevõtetes ja ateljeedes.

Olla ettevõtja ja luua oma äri.

Kergete rõivaste rätsep, 2 aastat

Kergete rõivaste rätsep valmistab individuaaltellimuse alusel kergeid rätseparõivaid (seelikuid, särkpluuse, pluuse, pükse, jakke, kleite, rõivalisandeid), lähtudes kliendi mõõtudest ja vajadustest.

Kergete rõivaste rätsepad töötavad väikestes meeskondades rõivatootmisettevõtete arendusosakondades või iseseisvalt eratellimuste täitjatena. Kergete rõivaste rätsep võib töötada pärast täiendava eriväljaõppe läbimist laste- ja spordirõivaste, tele-, filmi- ja teatrikostüümide, pesu ja pidulike riiete ning nahkrõivaste valmistajana.Tellijatega suhtlemine eeldab avatust ja teenindusvalmidust ning taktitunnet. Edukaks tööks on oluline pidev erialane enesetäiendamine.

Rätsepale on oluline käeline osavus, huvi tekstiilide ja moe vastu, ruumiline kujutlusvõime, hea värvi- ja proportsioonitunnetus, ilumeel, hea koordinatsioon, püsivus, loovus ja õpivalmidus, pingetaluvus, füüsiline vastupidavus ja empaatiavõime.
Rätsep on loominguline ja üha populaarsemaks muutuv amet.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Kergete rõivaste rätsep, tase 4). Kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute käigus omandab õpilane teadmised järgmistes valdkondades: 

rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine, kergerõivaste rätsepatöö (õmblustoodete tehnoloogia), materjaliõpetus, kaasaegsed õmblustööstuse seadmed ja nende kasutusvõimalused, arvutikasutuse, majanduse ja ärikorralduse alused, hea suhtlemisoskus kliendiga.

 

Praktikavõimalused:

Õpilased läbivad praktilise koolituse õmblusateljeedes, õmblusettevõtete eksperimentaaltsehhides, väikestes õmblusettevõtetes (FIE, OÜ), laste huvikoolides ja -ringides, lasteaedades ja koolides, täidavad erinevaid tellimusi alates rõivastest kuni kodutekstiilideni.

 

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses: ärikorraldus, erialased täiendõppekursused.

Võimalus jätkata õpinguid teistes kutse- ja rakenduskõrgkoolides. Tallinna Tehnikakõrgkoolis saab õppida erialasid: rõivaste tehniline disain või tekstiiltoodete tehnoloogia ja tootearendus.

 

Võimalikud töökohad:

Pärast kooli lõpetamist oodatakse vilistlasi tööle nii Ida-Virumaa kui ka kogu Eesti õmblusettevõtetesse. Samuti on koolilõpetajal võimalik asutada oma õmblusettevõte.

Tekstiilkäsitöö, 2 aastat

Tekstiilkäsitööline on käsitöö tegija, kes valmistab kvaliteetseid ja esteetilisi tekstiile ja tekstiilist käsitööesemeid, kasutab oma töös traditsioonilisi ja kaasaegseid töövõtteid, tehnikaid ja valmistusviise, järgib oma kutsetöös käsitöölise kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab ametiau, korraldab oma käsitöötoodete- ja teenuste esitlemist ja müüki.  

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena tekstiilkäsitöö valdkonnas. Samuti luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Tekstiilkäsitööline, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel saab õpilane teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alustest, kavandamisest ja kujutamisest, materjaliõpetusest, silmuskudumisest, heegeldamisest, õmblemisest, kangakudumisest, tikkimisest, viltimisest ning käsitööalasest ettevõtlusest, tootearendusest ja turundusest.

Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne ja õpivalmidus.

 

Praktikavõimalused:

Tekstiilikojas või tekstiilkäsitööga tegelevas ettevõttes.

 

Edasiõppe võimalused:

 • Ärikorraldus
 • Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Erialased täiendõppe kursused.
 

Võimalikud töökohad:

Tekstiilkäsitöö eriala lõpetajal on ettevalmistus:

 • asutada iseseisev käsitööettevõte;
 • juhendada käsitööringe;
 • töötada käsitöölisena tekstiilkäsitööga tegelevas ettevõttes.

Klienditeenindaja kaubanduses, 1 aasta

Kaubanduse klienditeenindaja tööks on klientide teenindamine ja kaupade käitlemine, pakkumine, müümine ja arveldamine. Üks peamisi oskusi on oskus klientidega korrektselt suhelda, järgides “müügisammude” jada ja lähtudes põhiülesandest – nõustamisest ja kliendi vajaduste rahuldamisest.

Klienditeenindaja kaubanduses annab klientidele nõu parimate toodete ostmiseks, vastab küsimustele ja aitab teha õige kaubavaliku. Klienditeenindaja osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, täidab oma tööülesandeid erinevates olukordades ning on valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires.

Arvestades, et  praegu on interneti kaudu kaupade tellimine üha nõutavam teenus, omandab õppija ka tellimustega ja pakenditega töötamise oskused.

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4). Kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

 

Õpingute läbimisel omandab õpilane järgmised teadmised, võimed ja oskused:

 • oskus töötada inimestega;
 • tõhus müügioskus;
 • töökogemus kassas;
 • kaupade ettevalmistamine müügiks;
 • kauba tellimine ja vastuvõtmine koguse ja kvaliteedi osas;
 • ostjate nõustamine, abi toote valimisel;
 • klientidega arveldamine, sularaha arvestuse pidamine;
 • müügiplaani täitmine;
 • püsiklientide teavitamine kaupluse eripakkumistest ja kampaaniatest;
 • korra tagamine müügisaalis;
 • kaupade väljapanek.

 

Õppekava läbinul on põhjalikud klienditeenindusoskused, et töötada kauplustes ja teistes müügiga tegelevates ettevõtetes.

 

Praktikavõimalused:

Ettevõtepraktika koosneb kahest osast: sügis- ja kevadpraktikast.

Sügispraktikal tutvub õpilane äriettevõtte tööga, selle struktuuri, missiooni ja visiooniga. Õpilasel on võimalus osaleda ettevõtte tehnoloogilises protsessis ja teenindada kliente.

Praktikakohtadeks on Eestis esindatud soovitatavad jaeketid.

Kevadine praktika hõlmab kauba valiku, nende omaduste ja otstarbe põhjalikku uurimist, praktiliste oskuste omandamist kaupade vastuvõtmisel ja arveldustoimingutel, kliendile teenuste pakkumisel, oskust töötada dokumentatsiooniga.

Suurem osa praktika ajast on suunatud kliendiga suhtlemisele, seetõttu on praktikakohtadeks spetsialiseeritud kauplused Narva linnas ja teistes Eesti linnades (õpilase valikul), mis annab lisaks võimaluse integreeruda Eesti ühiskonda ja parandada riigikeele oskust. 

 

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on, sh kursused):

ärikorralduse spetsialist, väikeettevõtja, teenindus- ja kaubandusvaldkonna täiendkoolitused.

 

Võimalikud töökohad:

 • suured ketikaubandusettevõtted;
 • spetsialiseeritud kauplused kaubanduskeskustes;
 • ettevõtted, mis osutavad kaupade müügiga üldsusele teenuseid, näiteks tanklad, üldsusele teenuseid pakkuvate ettevõtete kontorid;
 • toitlustusettevõtete esindused, kus müüakse kulinaarseid ja kondiitritooteid;
 • võimalus luua oma klienditeenindusele spetsialiseerunud ettevõtted.

Väikeettevõtja, 1 aasta 6 kuud

Väikeettevõtja omandab teadmised ja oskused ettevõtluse ja äriplaani koostamisest, algteadmised raamatupidamisest, õigusõpetusest, majandusest ja ettevõtlusest. Õppekava läbimise järel koostab õppija äriplaani.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õpingute lõppedes sooritab õppija kooli lõpueksami.

Raamatupidaja, 2 aastat

Õpe on tasuline (maksumus: 1495€ õppeaasta kohta).

Esimese kursuse parimad õppijad  vabastatakse õppemaksust üheks õppeperioodiks alates II poolaastast.

Raamatupidaja põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamisega, sh aruandluse koostamisega, maksudeklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne. 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate juhendamisel avastad, kui põnev võib olla numbritemaailm igapäevaselt rutiinsena näivas töös.

Peamised moodulid:

 • Finantsarvestus
 • Maksuarvestus
 • Juhtimisarvestus

Raamatupidaja põhiliseks töövahendiks on raamatupidamisprogramm ning Maksu- ja Tolliameti e-keskkond.
Raamatupidajal on tänapäeval suurem roll ettevõtte juhatuse nõustamise osas finantsotsuste tegemisel.
Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib raamatupidaja kutse-eetika nõudeid.
Soovitatavad isikuomadused: peab oskama planeerida oma tööd ja aega, olema täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.
Raamatupidaja tööd toetavateks iseloomuomadusteks on hoolikus, kannatlikkus, õppimisvõime, iseseisvus, hea enesevalitsemisoskus, koostöövõime, analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine, analüüsioskus.

Ettevõte võib oma töötajate erialase tasemeõppe arve tasuda ilma maksustamiseta, juhul kui:

 • töötaja töötab töölepingu alusel või on juhatuse liige;
 • tegemist on tööalaste ülesannetega seotud tasemeõppega.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija raamatupidaja 5. taseme kutseeksami (kutsestandard: Raamatupidaja, tase 5). Õpingute lõpus sooritatav kutseeksam on õppijale tasuline. Lõpetajad näitavad häid kutseeksami tulemusi.

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • Omab süsteemset ülevaadet peamistest majandusteooriatest ning mõistab kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas toimuvat ning nende omavahelisi seoseid.
 • Mõistab majandusarvestuse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid ning rakendab majandusüksuse majandussündmuste kajastamisel ning finantsaruannete ja maksudeklaratsioonide koostamisel sobilikku majandus- ja tabelarvutustarkvara, lähtudes äri- ja kutseeetika nõuetest ning kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest.
 • Osaleb majandusüksuse finantstegevuse planeerimisel, analüüsib  finantsseisundit, rakendades  meeskonnatöö põhimõtteid. 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses töötavad vajaliku kvalifikatsiooniga õppejõud, kes on oma valdkonnas kogenud praktikud.

 

Praktikavõimalused:

Praktika kestvus on 20 nädalat ja see toimub paralleelselt õppetööga. 

Raamatupidaja eriala õpilased sooritavad praktika enda poolt valitud ettevõttes kas  Ida-Virumaal või ka mujal  Eestis.

 

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses saab oma ettevõtlusalaseid oskusi täiendada väikeettevõtja või ärikorralduse spetsialisti erialal ning juba läbitud õppemoodulid VÕTA-ga üle kanda.

Lõpetaja saab edasi õppida rakenduskõrgkoolides või ülikoolides majandusarvestuse või ettevõtlusega seotud erialadel. 

 

Võimalikud töökohad:

Peale kooli lõpetamist on  võimalik töötada erinevates ettevõtetes (äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris), raamatupidamisteenust osutavates firmades või asutada enda ettevõte.

 

Ärikorralduse spetsialist, 2 aastat

Ärikorralduse spetsialist osaleb ettevõtte juhtimistegevuses, töötab põhiliselt äriettevõtetes ning täidab majandus- ja ettevõtlusalast kompetentsust nõudvaid ülesandeid valdkondade esmatasandi juhina või spetsialistina.

Tema põhilised tööülesanded tulenevad ettevõtte tegevusvaldkonnast ja vajadustest ning eesmärkidest, näiteks tegevuste ja ressursside kasutamise korraldamine, turundustegevuse planeerimine ja rakendamine, müügitöö korraldamine, majandusarvestus, klientide teenindamine jm. 

 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õpingute lõppedes sooritab õppija kooli lõpueksami. 

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • Tuleb toime ettevõtte juhtimise toetamise ja majandusarvestusega, lähtudes ettevõtte eesmärkidest.
 • Rakendab tulemuslikult juhtimis- ja suhtlemisoskusi ettevõtte tegevuse toetamisel
 • On võimeline vastutama ettevõttes keerukate ja mitmekesiste, loovaid ja uudseid lahendusi eeldavate tööülesannete täitmise ning kaastöötajate juhendamise eest.
 • Saab  olla ettevõtte juhtimise toetamisel ennast juhtiv, orienteeritud koostööle ja tulemustele, lähtudes ettevõtte väärtustest.
 • Korraldab turundus- ja ostutegevust ja müügitööd vastavalt ettevõtte nõudmisele.

Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist, mida hinnatakse lõpueksamiga.

On võimalus spetsialiseeruda kitsamale ettevõtte tegevusvaldkonnale: turundustegevusele, müügitööle, tootmis- või teenindusprotsessile,ostuprotsessile. 

 

Praktikavõimalused:

Selle eriala õpilane valib ise praktikakohad erinevate majandussektorite ettevõtetes. Praktika kestus on 20 nädala ning viiakse läbi õppeprotsessi ajakava järgi.

 

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses saab raamatupidamisalaseid teadmisi täiendada raamatupidaja erialal või väikeettevõtja  erialal ning sellel juhul on võimalust varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine.  

Lõpetaja saab edasi õppida rakenduskõrgkoolides või ülikoolides ärindusega seotud erialadel. 

 

Võimalikud töökohad:

Sõltuvalt spetsialiseerumisest ja edukukusest omandatud teadmiste rakendamisel saab töötada keskastme spetsialistidena  paljudel tegevusaladel – müügijuhina, klienditeeninduse spetsialistina, ostuspetsialistina, väikeettevõtte juhi assistendina jt. 

IT-turvaspetsialist, 1 aasta

IT-turvaspetsialist haldab IT-süsteeme turvalisel viisil ja osaleb nende süsteemide kujundamisel ning arendamisel. IT-turvaspetsialisti töövahendid on operatsioonisüsteemid, turbetarkvara, protsesside kirjelduse ja projekteerimise ning tarkvara arendamise tööriistad, tunnustatud infoturbe raamistikud ja standardid.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse
Õppekava: vaata õppekava

Õppekava

 

Õppekava läbimisel sooritab õppija 5. taseme kutseeksami (kutsestandard: IT-turvaspetsialist, tase 5).

Kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • teab infoturbehalduse põhitõdesid;
 • suudab rakendada protsesse, mis tagavad IKT-süsteemide turvalisuse, ning osaleda nende protsesside kujundamisel ja arendamisel;
 • loob ja hoiab positiivseid ärisuhteid partneritega, rakendades ja hooldades organisatsioonilisi protsesse;
 • haldab turvaliselt IT-süsteeme ning osaleb nende süsteemide kujundamisel ja arendamisel.

Lõpetamisel saab tasemetunnistuse saamiseks teha kutseeksami.

 

Praktikavõimalused:

 • Välispraktika Erasmus+ projekti raames partnerkoolides/-ettevõtetes
 • Eesti juhtivad IT-teenuste ettevõtted Eesti Energia AS, VKG Energia, SatNetLink OÜ, Ida-Viru Keskhaigla SA, Uus Programm OÜ, SMID osakond
 • IT-infrastruktuuri arendamine, arvutisüsteemide haldamine
 • Klienditugi, IT-tugispetsialisti, seirespetsialisti, süsteemiadministraatorina
 • Süsteemi integreerimine ja serverilahendused.
 
 

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

 • Väikeettevõtja, kutseõpe 
 • Ärikorralduse spetsialist
 

Lisaks kõrgkoolis:

 • TalTech: informaatika, IT-süsteemide arendus, äriinfotehnoloogia
 • Tartu Ülikool: informaatika ja arvutitehnika erialad
 • Tallinna Ülikool: informaatika eriala
 

Võimalikud töökohad:

IT-turvaspetsialist, kes võib töötada iseseisvalt või olla IT infoturbe meeskonna liige, viib ellu asutuse IKT turvapoliitikat, pakub välja ja rakendab vajalikud turvalisuse kontrollmehhanismid, tagab IKT turvalise toimimise, toetades ja informeerides kaastöötajaid. IT-turvaspetsialist töötab organisatsioonis, kus IKT-süsteemid moodustavad olulise osa asutuse ressurssidest, protsessid sõltuvad IKT-süsteemidest ja rakendustest ning andmeid kogutakse ja juhitakse IKT-süsteemide kaudu.

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehel SIIN.

Lisainfo:

Kristjan Kaskman

Osakonnajuht (Majandus ja IT)

kristjan.kaskman@ivkhk.ee
+372 5344 3607