Vastuvõtt

Vastuvõtukomisjoni töökord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökord (kinnitatud direktori 14.03.2019 käskkirjaga nr
1-1/25)


Üldsätted

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjoni töö aluseks on haridus- ja teadusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord” (RT I, 20.04.2018, 2).

1. Vastuvõtukomisjoni moodustamine
1.1. Õpilaste vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga iga aasta 1. oktoobriks vastuvõtukomisjoni, mille volitused kehtivad ühe aasta.

2. Vastuvõtukomisjoni ülesanded
Vastuvõtukomisjon:
2.1. informeerib üldsust kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekavadest, praktikaettevõtetest ja tööturuväljunditest õpetatavates kutseala valdkondades;
2.2. korraldab uute õpilaste vastuvõtu vastavalt kooli nõukogus kinnitatule;
2.3. koordineerib ja korraldab vastuvõtuperioodil õpilaskandidaatide kutsenõustamist koolis õpetatavates kutseala valdkondades;
2.4. korraldab õpilaskandidaadi valmisoleku hindamist kutseharidusstandardis ja õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks, korraldab õpilaskandidaatidele vajadusel kutsesobivuse ankeetide täitmise või proovitöö tegemise ja vestluse;
2.5. korraldab kooli sisseastumiseks õpilaskandidaatidelt vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale;
2.6. juhendab välismaalasi vajalike dokumentide esitamisel lähtudes kooli korrast;
2.7. viib läbi 2019/2020 õa õpilaskandidaatidega 12.-26.08.2019 vestlused;
2.8. koostab vastuvõtutingimuste alusel õpilaskandidaatide pingerea ja teavitab vastuvõetud kandidaate sisseastumise infosüsteemi kaudu ja lisaks e-kirjaga kandidaadi elektronposti aadressile;
2.9. korraldab õpilaskandidaatide õppima asumise kinnituse registreerimise;
2.10. genereerib Sisseastumise Infosüsteemis SAIS kooli õppeinfosüsteemi vastuvõtu tulemused;
2.11. esitab õppeinfosüsteemi õppedirektorile kooskõlastamiseks vastuvõtu tulemuste alustel genereeritud direktori käskkirja projekti;
2.12. korraldab täiendava vastuvõtu vabade koolituskohtade olemasolul;
2.13. vastutab aruandluse eest.

3. Vastuvõtukomisjoni töökord
3.1. Dokumentide vastuvõtt 2019/2020 õa on avatud Sisseastumise Infosüsteemis SAIS 10.06.- 09.08.2019, vastuvõtukomisjon võtab õpilaskandidaatidelt õppima asumiseks dokumente vastu 10.06.-05.07.2019 ja 22.07.-09.08.2019, vabade kohtade olemasolul kuni 30.08.2019.
3.2. Vastuvõtukomisjon töötab tööpäevadel 9.00 - 15.00 kooli õppekohtades - Jõhvis, Kutse 13 ruumis B109; Sillamäel, Tallinna mnt 13, ruumis 1-32; Narvas, Kreenholmi 45 ruumis L132.
3.3. Vastuvõtukomisjoni töögraafik kinnitatakse direktori käskkirjaga 25.03.2019.
3.4. Vastuvõtukomisjoni liikmed jälgivad igapäevaselt vastuvõtu tulemusi, jagavad infot kooli kolme õppekoha õppimisvõimaluste kohta ja õpilaskandidaadi soovil korraldavad vastuvõtuavalduse täitmist teises õppekohas õppima asumiseks.
3.5. Õpilaskandidaat täidab avalduse veebipõhiselt Sisseastumise Infosüsteemis SAIS.Vastuvõtukomisjoni töötaja juhendab vajadusel õpilaskandidaati avalduse täitmisel.
3.6. Avaldus allkirjastatakse digitaalselt, erandina omakäeliselt vastuvõtukomisjoni ruumides.
3.7. Vastuvõtu pingerida ja tulemusi on võimalik jälgida Sisseastumise Infosüsteemis SAIS.
3.8. Vestluste toimumise graafik kinnitatakse ja avalikustatakse kooli veebilehel ja Siseveebis 2019/2010 õa suvine vastuvõtt hiljemalt 10.06.2019.
3.9. Kooli vastuvõetava alaealise õpilaskandidaadi lapsevanem või eestkostja allkirjastab hiljemalt vastuvõtuvestluseks nõusoleku õpilaskandidaadi kooli õppima asumisest, vabadele kohtadele täiendava vastuvõtu raames kuni 30.08.2019.

4. Vastuvõtukomisjoni juhtimine ja vastutusalad
4.1 Õppekohtades vastuvõtukomisjoni töö eest vastutavad vastuvõtukomisjoni sekretärid, üldvastutus on komisjoni esimehel.
4.2 Iga vastuvõtukomisjoni liige vastutab komisjoni ülesannete täitmise eest.

5. Lõppsätted
Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada direktori otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.

Üldsätted

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjoni töö aluseks on haridus- ja teadusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord” (RT I, 20.04.2018, 2).

1. Vastuvõtukomisjoni moodustamine
1.1. Õpilaste vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga iga aasta 1. oktoobriks vastuvõtukomisjoni, mille volitused kehtivad ühe aasta.

2. Vastuvõtukomisjoni ülesanded
Vastuvõtukomisjon:
2.1. informeerib üldsust kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekavadest, praktikaettevõtetest ja tööturuväljunditest õpetatavates kutseala valdkondades;
2.2. korraldab uute õpilaste vastuvõtu vastavalt kooli nõukogus kinnitatule;
2.3. koordineerib ja korraldab vastuvõtuperioodil õpilaskandidaatide kutsenõustamist koolis õpetatavates kutseala valdkondades;
2.4. korraldab õpilaskandidaadi valmisoleku hindamist kutseharidusstandardis ja õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks, korraldab õpilaskandidaatidele vajadusel kutsesobivuse ankeetide täitmise või proovitöö tegemise ja vestluse;
2.5. korraldab kooli sisseastumiseks õpilaskandidaatidelt vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale;
2.6. juhendab välismaalasi vajalike dokumentide esitamisel lähtudes kooli korrast;
2.7. viib läbi 2019/2020 õa õpilaskandidaatidega 12.-26.08.2019 vestlused;
2.8. koostab vastuvõtutingimuste alusel õpilaskandidaatide pingerea ja teavitab vastuvõetud kandidaate sisseastumise infosüsteemi kaudu ja lisaks e-kirjaga kandidaadi elektronposti aadressile;
2.9. korraldab õpilaskandidaatide õppima asumise kinnituse registreerimise;
2.10. genereerib Sisseastumise Infosüsteemis SAIS kooli õppeinfosüsteemi vastuvõtu tulemused;
2.11. esitab õppeinfosüsteemi õppedirektorile kooskõlastamiseks vastuvõtu tulemuste alustel genereeritud direktori käskkirja projekti;
2.12. korraldab täiendava vastuvõtu vabade koolituskohtade olemasolul;
2.13. vastutab aruandluse eest.

3. Vastuvõtukomisjoni töökord
3.1. Dokumentide vastuvõtt 2019/2020 õa on avatud Sisseastumise Infosüsteemis SAIS 10.06.- 09.08.2019, vastuvõtukomisjon võtab õpilaskandidaatidelt õppima asumiseks dokumente vastu 10.06.-05.07.2019 ja 22.07.-09.08.2019, vabade kohtade olemasolul kuni 30.08.2019.
3.2. Vastuvõtukomisjon töötab tööpäevadel 9.00 - 15.00 kooli õppekohtades - Jõhvis, Kutse 13 ruumis B109; Sillamäel, Tallinna mnt 13, ruumis 1-32; Narvas, Kreenholmi 45 ruumis L132.
3.3. Vastuvõtukomisjoni töögraafik kinnitatakse direktori käskkirjaga 25.03.2019.
3.4. Vastuvõtukomisjoni liikmed jälgivad igapäevaselt vastuvõtu tulemusi, jagavad infot kooli kolme õppekoha õppimisvõimaluste kohta ja õpilaskandidaadi soovil korraldavad vastuvõtuavalduse täitmist teises õppekohas õppima asumiseks.
3.5. Õpilaskandidaat täidab avalduse veebipõhiselt Sisseastumise Infosüsteemis SAIS.Vastuvõtukomisjoni töötaja juhendab vajadusel õpilaskandidaati avalduse täitmisel.
3.6. Avaldus allkirjastatakse digitaalselt, erandina omakäeliselt vastuvõtukomisjoni ruumides.
3.7. Vastuvõtu pingerida ja tulemusi on võimalik jälgida Sisseastumise Infosüsteemis SAIS.
3.8. Vestluste toimumise graafik kinnitatakse ja avalikustatakse kooli veebilehel ja Siseveebis 2019/2010 õa suvine vastuvõtt hiljemalt 10.06.2019.
3.9. Kooli vastuvõetava alaealise õpilaskandidaadi lapsevanem või eestkostja allkirjastab hiljemalt vastuvõtuvestluseks nõusoleku õpilaskandidaadi kooli õppima asumisest, vabadele kohtadele täiendava vastuvõtu raames kuni 30.08.2019.

4. Vastuvõtukomisjoni juhtimine ja vastutusalad
4.1 Õppekohtades vastuvõtukomisjoni töö eest vastutavad vastuvõtukomisjoni sekretärid, üldvastutus on komisjoni esimehel.
4.2 Iga vastuvõtukomisjoni liige vastutab komisjoni ülesannete täitmise eest.

5. Lõppsätted
Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada direktori otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.