Vastuvõtt

Vastuvõtukomisjoni töökord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökord (kinnitatud direktori 25.11.2020 käskkirjaga nr 1-1/108)


Üldsätted
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjoni töö aluseks on haridus- ja teadusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord” (RT I, 20.04.2018, 2).

1. Vastuvõtukomisjoni moodustamine
1.1. Õpilaste vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga iga aasta 1. detsembriks vastuvõtukomisjoni, mille volitused kehtivad ühe aasta ja kinnitab vastuvõtukomisjoni töökorra.

2. Vastuvõtukomisjoni ülesanded
Vastuvõtukomisjon:
2.1. informeerib üldsust kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekavadest, praktikaettevõtetest ja tööturuväljunditest õpetatavates kutseala valdkondades;
2.2. korraldab uute õpilaste vastuvõtu vastavalt kooli nõukogus kinnitatule;
2.3. koordineerib ja korraldab vastuvõtuperioodil õpilaskandidaatide kutsenõustamist koolis õpetatavates kutseala valdkondades;
2.4. korraldab õpilaskandidaadi valmisoleku hindamise kutseharidusstandardis ja õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks, vajadusel korraldab õpilaskandidaatidele kutsesobivuse ankeetide täitmise või proovitöö tegemise ja vestluse;
2.5. korraldab kooli sisseastumiseks õpilaskandidaatidelt vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale;
2.6. juhendab välismaalasi vajalike dokumentide esitamisel lähtudes kooli korrast;
2.7. korraldab õpilaskandidaatidega vestluste läbiviimised 27.01.2021 ja 17. - 19.08.2021;
2.8. koostab vastuvõtutingimuste alusel õpilaskandidaatide pingerea ja teavitab vastuvõetud kandidaate sisseastumise infosüsteemi kaudu ja lisaks e-kirjaga kandidaadi elektronposti aadressile;
2.9. korraldab õpilaskandidaatide õppima asumise kinnituse registreerimise;
2.10. genereerib sisseastumise infosüsteemist kooli õppeinfosüsteemi vastuvõtu tulemused;
2.11. esitab vastuvõtukomisjoni esimehele kooskõlastamiseks õppeinfosüsteemi vastuvõtu tulemuste alusel genereeritud käskkirja projekti;
2.12. korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade koolituskohtade olemasolul;
2.13. vastutab aruandluse eest.

3. Vastuvõtukomisjoni töökord
3.1. Vastuvõtukomisjon võtab õpilaskandidaatidelt õppima asumiseks dokumente vastu perioodil 11.01. - 29.01.2021, 07.06. - 13.08.2021, vabade kohtade olemasolul kuni 27.08.2021.
3.2. Vastuvõtukomisjon töötab tööpäevadel kell 9.00-15.00 kooli õppekohtades: Jõhvis, Kutse 13, ruumis B118; Sillamäel, Tallinna mnt 13, ruumis 1-32; Narvas, Kreenholmi 45, ruumis L132.
3.3. Õppekohtade vastuvõtukomisjonide töögraafikud kinnitatakse direktori käskkirjaga 01.04.2021 (suvine vastuvõtt).
3.4. Vastuvõtukomisjoni liikmed jälgivad vastuvõtu tulemusi igapäevaselt, jagavad infot kooli kolme õppekoha õppimisvõimaluste kohta ja õpilaskandidaadi soovil korraldavad vastuvõtuavalduse täitmise teises õppekohas õppima asumiseks ning edastavad õpilaskandidaadi dokumendid tema poolt valitud õppekohta (Lisa 1). 3.4. Õpilaskandidaat täidab avalduse veebipõhiselt sisseastumise infosüsteemis. Vastuvõtukomisjoni töötaja vajadusel juhendab õpilaskandidaati avalduse täitmisel.
3.5. Avaldus allkirjastatakse digitaalselt, erandina omakäeliselt vastuvõtukomisjoni ruumides.
3.6. Vastuvõtu pingerida ja tulemusi on võimalik jälgida sisseastumise infosüsteemis.
3.7. Vestluste toimumise graafik kinnitatakse ja avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 11.01.2021 (talvine vastuvõtt) ja 07.06.2021 (suvine vastuvõtt).
3.8. Kooli vastuvõetava alaealise õpilaskandidaadi lapsevanem või eestkostja allkirjastab nõusoleku õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kohta hiljemalt vastuvõtuvestluse ajaks.

4. Vastuvõtukomisjoni juhtimine ja vastutusalad
4.1 Vastuvõtukomisjoni töö eest õppekohtades vastutavad direktori käskkirjaga määratud vastuvõtukomisjoni liikmed, üldvastutus on komisjoni esimehel.
4.2 Iga vastuvõtukomisjoni liige kannab vastutust tööperioodiks kinnitatud ajakavas näidatud töölõigu piires.
4.3 Vastuvõtukomisjoni töö parema korraldamise nimel võib komisjon kaasata oma töösse teisi kooli töötajaid.

5. Lõppsätted
Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada direktori otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.

Üldsätted
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjoni töö aluseks on haridus- ja teadusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord” (RT I, 20.04.2018, 2).

1. Vastuvõtukomisjoni moodustamine
1.1. Õpilaste vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga iga aasta 1. detsembriks vastuvõtukomisjoni, mille volitused kehtivad ühe aasta ja kinnitab vastuvõtukomisjoni töökorra.


2. Vastuvõtukomisjoni ülesanded
Vastuvõtukomisjon:
2.1. informeerib üldsust kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekavadest, praktikaettevõtetest ja tööturuväljunditest õpetatavates kutseala valdkondades;
2.2. korraldab uute õpilaste vastuvõtu vastavalt kooli nõukogus kinnitatule;
2.3. koordineerib ja korraldab vastuvõtuperioodil õpilaskandidaatide kutsenõustamist koolis õpetatavates kutseala valdkondades;
2.4. korraldab õpilaskandidaadi valmisoleku hindamise kutseharidusstandardis ja õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks, vajadusel korraldab õpilaskandidaatidele kutsesobivuse ankeetide täitmise või proovitöö tegemise ja vestluse;
2.5. korraldab kooli sisseastumiseks õpilaskandidaatidelt vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale;
2.6. juhendab välismaalasi vajalike dokumentide esitamisel lähtudes kooli korrast;
2.7. korraldab õpilaskandidaatidega vestluste läbiviimised 27.01.2021 ja 17. - 19.08.2021;
2.8. koostab vastuvõtutingimuste alusel õpilaskandidaatide pingerea ja teavitab vastuvõetud kandidaate sisseastumise infosüsteemi kaudu ja lisaks e-kirjaga kandidaadi elektronposti aadressile;
2.9. korraldab õpilaskandidaatide õppima asumise kinnituse registreerimise;
2.10. genereerib sisseastumise infosüsteemist kooli õppeinfosüsteemi vastuvõtu tulemused;
2.11. esitab vastuvõtukomisjoni esimehele kooskõlastamiseks õppeinfosüsteemi vastuvõtu tulemuste alusel genereeritud käskkirja projekti;
2.12. korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade koolituskohtade olemasolul;
2.13. vastutab aruandluse eest.

3. Vastuvõtukomisjoni töökord
3.1. Vastuvõtukomisjon võtab õpilaskandidaatidelt õppima asumiseks dokumente vastu perioodil 11.01. - 29.01.2021, 07.06. - 13.08.2021, vabade kohtade olemasolul kuni 27.08.2021.
3.2. Vastuvõtukomisjon töötab tööpäevadel kell 9.00-15.00 kooli õppekohtades: Jõhvis, Kutse 13, ruumis B118; Sillamäel, Tallinna mnt 13, ruumis 1-32; Narvas, Kreenholmi 45, ruumis L132.
3.3. Õppekohtade vastuvõtukomisjonide töögraafikud kinnitatakse direktori käskkirjaga 01.04.2021 (suvine vastuvõtt).
3.4. Vastuvõtukomisjoni liikmed jälgivad vastuvõtu tulemusi igapäevaselt, jagavad infot kooli kolme õppekoha õppimisvõimaluste kohta ja õpilaskandidaadi soovil korraldavad vastuvõtuavalduse täitmise teises õppekohas õppima asumiseks ning edastavad õpilaskandidaadi dokumendid tema poolt valitud õppekohta (Lisa 1). 3.4. Õpilaskandidaat täidab avalduse veebipõhiselt sisseastumise infosüsteemis. Vastuvõtukomisjoni töötaja vajadusel juhendab õpilaskandidaati avalduse täitmisel.
3.5. Avaldus allkirjastatakse digitaalselt, erandina omakäeliselt vastuvõtukomisjoni ruumides.
3.6. Vastuvõtu pingerida ja tulemusi on võimalik jälgida sisseastumise infosüsteemis.
3.7. Vestluste toimumise graafik kinnitatakse ja avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 11.01.2021 (talvine vastuvõtt) ja 07.06.2021 (suvine vastuvõtt).
3.8. Kooli vastuvõetava alaealise õpilaskandidaadi lapsevanem või eestkostja allkirjastab nõusoleku õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kohta hiljemalt vastuvõtuvestluse ajaks.

4. Vastuvõtukomisjoni juhtimine ja vastutusalad
4.1 Vastuvõtukomisjoni töö eest õppekohtades vastutavad direktori käskkirjaga määratud vastuvõtukomisjoni liikmed, üldvastutus on komisjoni esimehel.
4.2 Iga vastuvõtukomisjoni liige kannab vastutust tööperioodiks kinnitatud ajakavas näidatud töölõigu piires.
4.3 Vastuvõtukomisjoni töö parema korraldamise nimel võib komisjon kaasata oma töösse teisi kooli töötajaid.

5. Lõppsätted
Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada direktori otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.