Vastuvõtukomisjoni töökord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökord (kinnitatud direktori 01.11.2021 käskkirjaga nr 1-1/94)


Üldsätted
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjoni töö aluseks on haridus- ja teadusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord”.

1. Vastuvõtukomisjoni moodustamine
1.1. Õpilaste vastuvõtmise korraldamiseks kinnitab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni, mille volitused kehtivad ühe aasta.

2. Vastuvõtu läbiviimise töökord
2.1. Dokumentide vastuvõtmine ja vastutusalad.
2.1.1. Vastuvõtukomisjon: - võtab õpilaskandidaatidelt õppima asumiseks dokumente vastu perioodil 06.12.2021-26.01.2022, s.o talvine vastuvõtt (ajavahemikul 24.12.2021-09.01.2022 toimub vastuvõtt ainult SAISis) ja 02.05.- 05.08.2022, s.o suvine vastuvõtt (ajavahemikul 02.05-05.06.2022 toimub vastuvõtt ainult SAISis); - töötab tööpäevadel 9.00 - 15.00 kooli õppekohtades, s.o Jõhvis, Kutse 13; Sillamäel, Tallinna mnt 13; Narvas, Kreenholmi 45; - juhendab välismaalasi vajalike dokumentide esitamisel; - korraldab vajalike sisseastumisdokumentide olemasolu õpilaskandidaatidel, vajadusel edastab need vastavasse õppekohta (Lisa 1). - korraldab koostöös valdkonna vastuvõtukomisjoniga täiendava vastuvõtu vabade koolituskohtade olemasolul; - kontrollib, kas õpilaskandidaat on kinnitanud kooli õppima asumist SAISis, vajadusel aitab teda. Kinnituse puudumisel võtab kandidaadiga ühendust.
2.1.2. Õppekohtade vastuvõtukomisjonide töögraafikud kinnitatakse direktori käskkirjaga üks kuu enne vastuvõtu algust.
2.1.3. Vastuvõtukomisjoni liikmed jälgivad igapäevaselt vastuvõtu tulemusi ja jagavad infot kooli kolmes õppekohas õppimisvõimaluste kohta.
2.1.4. Õpilaskandidaat täidab avalduse veebipõhiselt SAISis, vajadusel juhendab teda vastuvõtukomisjoni töötaja.
2.1.5. Avaldus kinnitatakse digitaalselt või allkirjastatakse omakäeliselt vastuvõtukomisjoni ruumides.
2.1.6. Vastuvõtukomisjoni sekretär vastutab vastuvõtu iganädalase statistika koostamise eest.
2.1.7. Vähemalt üks tööpäev enne vastuvõtu algust toimub infotund vastuvõtukomisjoni liikmetele.

3. Sisseastumiskatsete korraldamine ja läbiviimine.
3.1. Sisseastumiskatsete kinnitamine.
3.1.1. Valdkonna vastuvõtukomisjon kinnitab lähtuvalt kehtivatest reeglitest õpilaskandidaatide sisseastumiskatsed (kuupäev, koht, aeg ja katse liik) hiljemalt üks kuu enne vastuvõtu algust ja edastab vastuvõtukomisjoni sekretärile.
3.1.2. Sisseastumiskatsete toimumise ajakava ja sisseastumiskatsete läbiviijad kinnitatakse ning avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 06.12.2021 (talvine vastuvõtt) ja 02.05.2022 (suvine vastuvõtt).
3.1.3. Vastuvõtu väljakuulutamisest kuni õppetöö alguseni ei muudeta vastuvõtu tingimusi ja korda vastaval õppekaval.
3.2. Sisseastumiskatsete läbiviimiseks ettevalmistus ja vastutusalad
3.2.1. Valdkonna vastuvõtukomisjon tagab sisseastumiskatsete materjalide olemasolu üks päev enne katsete algust.
3.2.2. IT-osakond tagab kasutatavate arvutite ja paljundusmasinate töökorrashoiu (õppeosakonna informatsiooni alusel).
3.2.3. Haldusosakond tagab kasutatavate ruumide puhtuse ning vajadusel vastava arvu laudade ja toolide olemasolu sisseastumiskatsete ruumides (õppeosakonna informatsiooni alusel). Haldusjuht korraldab, et kasutatavates ruumides on seinal töökorras kell.
3.2.4. Haldusjuht tagab joogivee olemasolu õppekohtade fuajeedes.
3.2.5. Vastuvõtukomisjoni sekretär tagab vastuvõtukomisjoni liikmetele sisseastumiskatsetel osalemise lehtede (Lisa 2) ja protokollide (Lisa 3) olemasolu, paigaldab liikmete nimekirjad kasutatavate ruumide ustele.
3.2.6. Vähemalt üks tööpäev enne sisseastumiskatsete algust toimub infotund vastuvõtukomisjoni liikmetele.
3.3. Sisseastumiskatsete läbiviimine ja vastutusalad
3.3.1. Valdkonna vastuvõtukomisjon korraldab õpilaskandidaatidele sisseastumiskatsed vastavalt kinnitatud ajakavale.
3.3.2. Valdkonna vastuvõtukomisjoni liikmed peavad kandma nimesilti ja kaasas peab olema digivahend protokolli allkirjastamiseks.
3.3.3. Sisseastumiskatseid (vestluseid) läbiviiv vastuvõtukomisjon on vähemalt kolmeliikmeline (nt kutseõpetaja, üldharidusainete õpetaja ja erialade juht/juhtivõpetaja ning vajadusel tugikeskuse spetsialist või tööandjate esindaja). Vestluse ajal tohib ruumis olla ainult üks õpilaskandidaat.
3.3.4. Õpilaskandidaatide sisseastumiskatsete tulemused kajastatakse protokollis, mille alusel erialade juht koostab õpilaskandidaatide paremusjärjestuse.
3.3.5. Protokoll täidetakse elektrooniliselt valdkonna vastuvõtukomisjoni poolt ning edastatakse erialade juhile, kes sisestab protokolli EKISsse ja suunab digitaalseks allkirjastamiseks vastuvõtukomisjoni liikmetele.
3.3.6. Pingerida avalikustatakse SAISis kahe tööpäeva jooksul pärast protokolli allkirjastamist komisjoni liikmete poolt EKISes.
3.3.7. Vastuvõetud kandidaate teavitatakse SAISi kaudu ja lisaks saadetakse kinnituskiri kandidaadi elektronposti aadressile.
3.3.8. Õpilaskandidaadil on võimalus sooritada sisseastumiskatsed mõnel teisel ajal vastuvõtuperioodi jooksul mõjuvatel põhjustel.
3.3.9. Vastuvõtu pingerida ja tulemusi on võimalik jälgida SAISis.
3.3.10. Erialade juht jälgib, et pingerida oleks asjakohane.
3.3.11. Õppekorralduse spetsialist (juhtiv) teisaldab vastuvõtu tulemused SAISst kooli õppeinfosüsteemi.

4. Vastuvõtukomisjoni juhtimine ja vastutusalad
4.1 Õppekohtades vastutavad vastuvõtukomisjoni töö eest direktori käskkirjaga määratud vastuvõtukomisjoni liikmed, üldine vastutus on komisjoni esimehel.
4.2 Kooli vastuvõtu töökorra täitmise ja käesoleva korraga reguleerimata küsimuste lahendamise eest vastutab töölõigu piires iga vastuvõtukomisjoni liige.
4.3 Vastuvõtukomisjoni töö parema korraldamise nimel võib komisjon kaasata oma töösse teisi kooli töötajaid.

5. Lõppsätted
Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada valdkonna vastuvõtukomisjoni otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.

Üldsätted
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjoni töö aluseks on haridus- ja teadusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord”.

1. Vastuvõtukomisjoni moodustamine
1.1. Õpilaste vastuvõtmise korraldamiseks kinnitab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni, mille volitused kehtivad ühe aasta.


2. Vastuvõtu läbiviimise töökord
2.1. Dokumentide vastuvõtmine ja vastutusalad.
2.1.1. Vastuvõtukomisjon: - võtab õpilaskandidaatidelt õppima asumiseks dokumente vastu perioodil 06.12.2021-26.01.2022, s.o talvine vastuvõtt (ajavahemikul 24.12.2021-09.01.2022 toimub vastuvõtt ainult SAISis) ja 02.05.- 05.08.2022, s.o suvine vastuvõtt (ajavahemikul 02.05-05.06.2022 toimub vastuvõtt ainult SAISis); - töötab tööpäevadel 9.00 - 15.00 kooli õppekohtades, s.o Jõhvis, Kutse 13; Sillamäel, Tallinna mnt 13; Narvas, Kreenholmi 45; - juhendab välismaalasi vajalike dokumentide esitamisel; - korraldab vajalike sisseastumisdokumentide olemasolu õpilaskandidaatidel, vajadusel edastab need vastavasse õppekohta (Lisa 1). - korraldab koostöös valdkonna vastuvõtukomisjoniga täiendava vastuvõtu vabade koolituskohtade olemasolul; - kontrollib, kas õpilaskandidaat on kinnitanud kooli õppima asumist SAISis, vajadusel aitab teda. Kinnituse puudumisel võtab kandidaadiga ühendust.
2.1.2. Õppekohtade vastuvõtukomisjonide töögraafikud kinnitatakse direktori käskkirjaga üks kuu enne vastuvõtu algust.
2.1.3. Vastuvõtukomisjoni liikmed jälgivad igapäevaselt vastuvõtu tulemusi ja jagavad infot kooli kolmes õppekohas õppimisvõimaluste kohta.
2.1.4. Õpilaskandidaat täidab avalduse veebipõhiselt SAISis, vajadusel juhendab teda vastuvõtukomisjoni töötaja.
2.1.5. Avaldus kinnitatakse digitaalselt või allkirjastatakse omakäeliselt vastuvõtukomisjoni ruumides.
2.1.6. Vastuvõtukomisjoni sekretär vastutab vastuvõtu iganädalase statistika koostamise eest.
2.1.7. Vähemalt üks tööpäev enne vastuvõtu algust toimub infotund vastuvõtukomisjoni liikmetele.

3. Sisseastumiskatsete korraldamine ja läbiviimine.
3.1. Sisseastumiskatsete kinnitamine.
3.1.1. Valdkonna vastuvõtukomisjon kinnitab lähtuvalt kehtivatest reeglitest õpilaskandidaatide sisseastumiskatsed (kuupäev, koht, aeg ja katse liik) hiljemalt üks kuu enne vastuvõtu algust ja edastab vastuvõtukomisjoni sekretärile.
3.1.2. Sisseastumiskatsete toimumise ajakava ja sisseastumiskatsete läbiviijad kinnitatakse ning avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 06.12.2021 (talvine vastuvõtt) ja 02.05.2022 (suvine vastuvõtt).
3.1.3. Vastuvõtu väljakuulutamisest kuni õppetöö alguseni ei muudeta vastuvõtu tingimusi ja korda vastaval õppekaval.
3.2. Sisseastumiskatsete läbiviimiseks ettevalmistus ja vastutusalad
3.2.1. Valdkonna vastuvõtukomisjon tagab sisseastumiskatsete materjalide olemasolu üks päev enne katsete algust.
3.2.2. IT-osakond tagab kasutatavate arvutite ja paljundusmasinate töökorrashoiu (õppeosakonna informatsiooni alusel).
3.2.3. Haldusosakond tagab kasutatavate ruumide puhtuse ning vajadusel vastava arvu laudade ja toolide olemasolu sisseastumiskatsete ruumides (õppeosakonna informatsiooni alusel). Haldusjuht korraldab, et kasutatavates ruumides on seinal töökorras kell.
3.2.4. Haldusjuht tagab joogivee olemasolu õppekohtade fuajeedes.
3.2.5. Vastuvõtukomisjoni sekretär tagab vastuvõtukomisjoni liikmetele sisseastumiskatsetel osalemise lehtede (Lisa 2) ja protokollide (Lisa 3) olemasolu, paigaldab liikmete nimekirjad kasutatavate ruumide ustele.
3.2.6. Vähemalt üks tööpäev enne sisseastumiskatsete algust toimub infotund vastuvõtukomisjoni liikmetele.
3.3. Sisseastumiskatsete läbiviimine ja vastutusalad
3.3.1. Valdkonna vastuvõtukomisjon korraldab õpilaskandidaatidele sisseastumiskatsed vastavalt kinnitatud ajakavale.
3.3.2. Valdkonna vastuvõtukomisjoni liikmed peavad kandma nimesilti ja kaasas peab olema digivahend protokolli allkirjastamiseks.
3.3.3. Sisseastumiskatseid (vestluseid) läbiviiv vastuvõtukomisjon on vähemalt kolmeliikmeline (nt kutseõpetaja, üldharidusainete õpetaja ja erialade juht/juhtivõpetaja ning vajadusel tugikeskuse spetsialist või tööandjate esindaja). Vestluse ajal tohib ruumis olla ainult üks õpilaskandidaat.
3.3.4. Õpilaskandidaatide sisseastumiskatsete tulemused kajastatakse protokollis, mille alusel erialade juht koostab õpilaskandidaatide paremusjärjestuse.
3.3.5. Protokoll täidetakse elektrooniliselt valdkonna vastuvõtukomisjoni poolt ning edastatakse erialade juhile, kes sisestab protokolli EKISsse ja suunab digitaalseks allkirjastamiseks vastuvõtukomisjoni liikmetele.
3.3.6. Pingerida avalikustatakse SAISis kahe tööpäeva jooksul pärast protokolli allkirjastamist komisjoni liikmete poolt EKISes.
3.3.7. Vastuvõetud kandidaate teavitatakse SAISi kaudu ja lisaks saadetakse kinnituskiri kandidaadi elektronposti aadressile.
3.3.8. Õpilaskandidaadil on võimalus sooritada sisseastumiskatsed mõnel teisel ajal vastuvõtuperioodi jooksul mõjuvatel põhjustel.
3.3.9. Vastuvõtu pingerida ja tulemusi on võimalik jälgida SAISis.
3.3.10. Erialade juht jälgib, et pingerida oleks asjakohane.
3.3.11. Õppekorralduse spetsialist (juhtiv) teisaldab vastuvõtu tulemused SAISst kooli õppeinfosüsteemi.

4. Vastuvõtukomisjoni juhtimine ja vastutusalad
4.1 Õppekohtades vastutavad vastuvõtukomisjoni töö eest direktori käskkirjaga määratud vastuvõtukomisjoni liikmed, üldine vastutus on komisjoni esimehel.
4.2 Kooli vastuvõtu töökorra täitmise ja käesoleva korraga reguleerimata küsimuste lahendamise eest vastutab töölõigu piires iga vastuvõtukomisjoni liige.
4.3 Vastuvõtukomisjoni töö parema korraldamise nimel võib komisjon kaasata oma töösse teisi kooli töötajaid.

5. Lõppsätted
Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada valdkonna vastuvõtukomisjoni otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.