Vastuvõtt

Vastuvõtu kord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord

Käesoleva korra koostamise aluseks on haridus- ja teadusministri 28.08.2013. a määrus nr 25 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“.

1. Üldsätted
1.1 Ida- Virumaa Kutsehariduskeskusesse võetakse õppima Eesti Vabariigi elanikke ja Eestis elamisloa alusel elavaid välismaalasi.
1.2 Vastuvõtu eelduseks põhiharidust nõudvatele õppekavadele on põhiharidus ning keskharidust nõudvatel õppekavadele üld- või kutsekeskharidus. Välismaalaste vastuvõtu aluseks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse välismaalaste vastuvõtu kord. Kord on kättesaadav Kooli kodulehel.
1.3 Vastuvõtt toimub avaliku konkursi korras õpilaskandidaatide pingerea alusel.
1.4 Koolis toimub õpe statsionaarse õppe vormis, mis jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppevormiks.
1.5 Uute õppurite vastuvõtu korraldamiseks on koolis direktori käskkirjaga moodustatud vastuvõtukomisjon, kes lahendab kõik vastuvõtuga seotud küsimused.
1.6 Dokumendid võib õpilaskandidaat isiklikult või volitatud isiku kaudu esitada Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppekohtades või elektrooniliselt.
1.7 Vabadele kohtadele korraldatakse täiendav konkurss.
1.8 Õpilaskandidaat kantakse kooli õpilaste nimekirja kooli direktori käskkirjaga.
1.9 Täiendavat informatsiooni saab kooli koduleheküljelt
https://www.kutsehariduskeskus.ee

2. Dokumentide vastuvõtt
2.1 Dokumente võetakse vastu Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökorras kinnitatud perioodidel suvel juunist augustini ja talvel jaanuaris-veebruaris tööpäeviti kella 9.30 – 15.30 õppekohtades.
2.2 Õpilaskandidaat või tema esindaja esitab avalduse elektroonselt või komisjonile.
2.3 Komisjonile kohapeal esitatakse järgmised dokumendid:

2.3.1 isikut tõendav dokument: pass või ID-kaart;
2.3.2 vormikohane avaldus-ankeet;
2.3.3 vanema või eestkostja kirjaliku taasesitamist võimaldav nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.
2.3.4 põhiharidust või keskharidust tõendav dokument ja riigieksamite tunnistus (originaalid või notariaalselt/väljaandja poolt kinnitatud koopiad; originaali ettenäitamisel saab koopia kinnitada ka vastuvõtukomisjonis;
2.3.5 hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal peab olema põhikooli lõputunnistus lihtsustatud õppekava alusel, tõend tervisliku olukorra kohta või omavalitsusega kooskõlastatud taotlus;
2.3.6 töökohapõhises õppes vajadusel praktikaettevõtte nõusolek;
2.3.7 välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa kohta, või selle puudumisel pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
2.3.8 tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;
2.3.9 nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel);
2.3.10 tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta või Tartu Ülikooli Teaduskooli lõpetamise kohta (õpilaskandidaadi soovil).

2.4 Sisseastumisdokumentide vormistamine on tasuta.
2.5 Sisseastujate dokumentide liikumisega õppekohtade vahel kaasneb üleandmisevastuvõtmise akti vormistamine (Lisa 1).

3. Sisseastumiskonkurss
3.1 Vastuvõtt toimub erialati pingerea (paremusjärjestuse) alusel. Õppekohad täidetakse pingereas parimatega.
3.2 Õpilaskandidaatide pingerida moodustatakse haridust tõendava dokumendi keskmise hinde, vene õppekeelega kutsekeskhariduse õppekavadele kandideerijatele eesti keele testi ja õpilaskandidaatidega peetava vestluse alusel.
3.3 Vestlusel hinnatakse õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni ja kutsesobivust valitud erialale. Vestluse tulemust hinnatakse punktidega 0-3, punktid märgitakse vestluse protokolli.
3.4 Võrdsete tulemuste korral eelistatakse aineolümpiaadidel osalenuid, Tartu Ülikooli Teaduskooli lõpetanuid või muul viisil edasipüüdlikkust ja aktiivsust tõendanud kandidaate.

4. Vastuvõtt
4.1 Vastuvõetute nimekiri avaldatakse vastavalt vastuvõtukomisjoni töökorrale.
4.2 Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab määratud tähtajaks kooli ÕIS-is oma õppima asumise. Kui vastuvõetud kandidaat on alaealine ja asub õppima enda poolt mitte esmaeelistatud valikuga erialale, lisatakse kinnitusele vanema või eestkostja nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
4.3 Kooli direktori käskkirjaga kantakse vastuvõtukomisjoni ettepanekul õpilaskandidaadid kooli õpilasnimekirja viimasel tööpäeval enne esimest koolipäeva.
4.4 Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta ja etteteatamata õppetööle mitteilmunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda samal aastal kandideerinutest pingereas järgmine.
4.5 Kui mõnel erialal jääb vabu kohti, võivad neile kandideerida teistel erialadel kandideerinud, kuid konkursiga välja jäänud õpilaskandidaadid.

5. Lõppsätted
5.1 Direktori otsust on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades kaebuse Tartu halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras või esitades kooli kaudu vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile «Haldusmenetluse seadusega» sätestatud korras.
5.2 Käesolev eeskiri on koostatud kooli õppekorralduseeskirja lisana.