Vastuvõtt

Välismaalaste vastuvõtt

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse välismaalaste vastuvõtu korraldamine

Üldsätted

Välismaalaste vastuvõtu korraldamine toimub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) õppekohtades ühtsetel alustel lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.

1. Dokumentide esitamine

Välismaalasest õpilaskandidaat esitab:

1.1. õppimiseks vajalikud dokumendid kooli vastuvõtukomisjonile isiklikult;
1.2. isikut tõendava dokumendina passi, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa kohta;
1.3. passis märke puudumisel muu tõendusdokumendi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
1.4. kehtiva tervisekindlustuslepingu, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal;
1.5. dokumendid, mis tõendavad piisavate elatusvahendite olemasolu: tõend töökohast, milles on märgitud töötasu/pangaväljavõte/ tõend elukohariigis asuva kinnisvara kohta/vabas vormis kiri isikult, kes taotlejat rahaliselt toetab vm;
1.6. kirjaliku nõusoleku õppimise perioodiks D-tüüpi viisa taotlemise kohta;
1.7. haridust tõendava dokumendi originaali ja koopia ning välisriigis välja antud dokumentide eestikeelse notariaalse tõlke;
1.8. Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuste Koostöövõrgu Eesti Keskuse (edaspidi Eesti ENIC/NARIC Keskuse) hinnangu originaali (v.a. põhikooli baasil õppe) ;
1.9. valitud eriala õppekeeles motivatsioonikirja kirjeldades oma motivatsiooni õppida valitud õppekava alusel Eestis;
1.10. nime muutmist tõendava dokumendi ja notariaalse tõlke eesti keelde kui haridust tõendaval dokumendil on erinevused passi kantud nimega.
1.11. vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.
1.12. alaealise õpilaskandidaadi puhul Eestis elavate sugulaste või pereliikmete kirjalik nõusolek valmisoleku kohta vastutada õpilaskandidaadi eest.

2. Vastuvõtukomisjon:

2.1. võtab välisriigi haridust tõendavate dokumentide tunnustamise aluseks Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangu (v.a põhikooli baasil õppe);
2.2. juhendab veebipõhise avalduse täitmist kohapeal;
2.3. vestleb kandidaadiga valitud õppekava õppekeeles;
2.4. ei võta vastu sisseastumisavaldust, millele ei ole lisatud kõiki nõutud dokumente või millele lisatud dokumendid ei vasta käesoleva korra tingimustele.
2.5. eelistab esimest korda õppima asujaid konkursi korral.

3. Lõppsätted

Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.