Koolielu

Toitlustamine

Kool tagab kutsekeskhariduse, haridusnõudeta ja HEV õppes õppijatele iga õppepäev tasuta lõuna.

Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord:

https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013020?leiaKehtiv