Vastuvõtukomisjoni töökord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtukomisjoni töökord (kinnitatud direktori 27.10.2023. a käskkirjaga nr 1-2/23/68)

Üldsätted
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi kooli) vastuvõtukomisjoni töö aluseks on „Kutseõppeasutuse seaduse“ § 25 lõige 5 ning haridusministri 16.04.2018. a määrus nr 14 „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord”.

1. Vastuvõtukomisjoni moodustamine
1.1. Õpilaste kooli vastuvõtmise korraldamiseks moodustatakse
1.2.1. kooli vastuvõtukomisjon;
1.2.2. erialade vastuvõtukomisjonid;
1.2.3. dokumentide vastuvõtukomisjon.

1.2. Kooli vastuvõtukomisjon moodustatakse õppeaasta esimeses kvartalis direktori käskkirjaga ja selle volitused kehtivad üks aasta. Kooli vastuvõtukomisjoni kuuluvad õppedirektor, osakonnajuhid, õppekorralduse peaspetsialist, kvaliteedijuht ja dokumentide vastuvõtukomisjoni esimees.

1.3. Erialade vastuvõtukomisjonid moodustatakse vastava õppekavarühma eest vastutava osakonnajuhi ettepanekul üks kuu enne vastuvõtuperioodi algust. Erialade vastuvõtukomisjoni võivad kuuluda antud õppekavarühma eest vastutav osakonnajuhataja, õpetaja(d), grupijuhendaja, tugikeskuse töötaja ja/või tööandjate esindaja. Vajadusel võib kaasata erialade vastuvõtukomisjoni töösse ka kooliõe. Erialade vastuvõtukomisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Erialade vastuvõtukomisjoni koosseisud kinnitatakse direktori käskkirjaga.

1.4. Dokumentide vastuvõtukomisjon moodustatakse vastuvõtuperioodiks õppekorralduse peaspetsialisti ettepanekul üks kuu enne vastuvõtuperioodi algust. Komisjoni koosseis ja töögraafik kinnitatakse direktori käskkirjaga.

1.5. Dokumentide vastuvõtukomisjonide ja erialade vastuvõtukomisjonide liikmetele korraldatakse infotund enne vastuvõtuperioodi algust.

1.6. Vastuvõtuperioodi välisel ajal võtab vastu ja registreerib õpilaskandidaadi dokumendid ning korraldab vastuvõetud dokumentide säilimise vastavalt dokumentide liigitusskeemile õppesekretär.

2. Vastuvõtukomisjonide ülesanded
2.1. Kooli vastuvõtukomisjon:
2.1.1. informeerib üldsust kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekavadest;
2.1.2. koordineerib ja korraldab õpilaskandidaatide nõustamist;
2.1.3. täpsustab igal aastal sisseastumiseks vajalikud dokumendid;
2.1.4. kehtestab vastuvõtu, sh dokumentide vastuvõtu perioodi;
2.1.5. esitab direktorile vastu võetud õpilaskandidaatide nimekirja kinnitamiseks;
2.1.6. korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade koolituskohtade olemasolul;
2.1.7. korraldab vastuvõtuga seotud aruandlust.

2.2. Eriala vastuvõtukomisjon:
2.2.1. informeerib üldsust vastuvõtutingimustest ja –korrast, õppekorraldusest, õppekavadest, praktikaettevõtetest;
2.2.2. esitab õpilaskandidaatide sisseastumiskatsed (kuupäev, koht, aeg ja katse liik) hiljemalt kuu aega enne vastuvõtu algust kooli vastuvõtukomisjonile kinnitamiseks;
2.2.3. valmistab ette ja viib läbi õpilaskandidaatide seas sisseastumiskatsed vastavalt Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu korras kehtestatule, et hinnata õpilaskandidaatide valmisolekut ja võimeid õppida soovitud erialal;
2.2.4. vormistab õpilaste vastuvõtmise kohta protokolli kooli dokumendihaldussüsteemis ja korraldab selle allkirjastamise komisjoni liikmete poolt (Lisa 1);
2.2.5. suunab antud erialale mittesobiva või konkursiga välja jäänud õpilaskandidaadi dokumentide vastuvõtukomisjonisse nõustamisele sobiva õppekava valimiseks kaasates vajadusel kooli tugikeskuse töötaja;
2.2.6. lahendab eriala vastuvõtukomisjonile esitatud apellatsioone.

2.3. Dokumentide vastuvõtukomisjon:
2.3.1. informeerib üldsust vastuvõtutingimustest ja –korrast, õppekorraldusest, õppekavadest vastuvõtuperioodil dokumentide vastuvõturuumis, telefoni ja elektronposti kaudu;
2.3.2. võtab vastu ja registreerib õpilaskandidaatide dokumendid; tagab õpilaste ja õpilaskandidaatide dokumentide säilitamise vastavalt dokumentide liigitusskeemile;
2.3.3. juhendab välismaalasi vajalike dokumentide esitamisel;
2.3.4. annab õpilaskandidaadile informatsiooni sisseastumiskatsete tingimuste ja peale sisseastumiskatseid eriala vastuvõtukomisjoni otsuse kohta;
2.3.5. valmistab ette eriala vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaatide nimekirjad ja dokumentatsiooni hiljemalt üks tööpäev enne komisjoni töö algust;
2.3.6. lahendab dokumentide liikumisega seotud jooksvad küsimused;
2.3.7. kannab sisseastumiskatsete tulemused SAISi;
2.3.8. kinnitab õpilaskandidaadi soovi korral tema õppima asumise SAISis;
2.3.9. kontrollib, kas õpilaskandidaat on kinnitanud kooli õppima asumist SAISis, võtab ühendust (telefon, e-kiri) õpilaskandidaatidega, kes pole õppima asumist kinnitanud.

3. Ruumide ettevalmistus sisseastumiskatseteks
3.1. IT-teenistus tagab kasutatavate arvutite ja paljundusmasinate töökorrashoiu (õppeosakonna informatsiooni alusel).
3.2. Haldusteenistus tagab kasutatavate ruumide puhtuse ning vajadusel vastava arvu laudade ja toolide olemasolu sisseastumiskatsete ruumides (õppeosakonna informatsiooni alusel) ja töökorras kella olemasolu.

4. Sisseastumiskatsete läbiviimine
4.1 Erialade vastuvõtukomisjoni liikmed kannavad nimesilti.
4.2. Erialade vastuvõtukomisjoni liikmetel on kaasas digivahend protokolli allkirjastamiseks.
4.3. Sisseastumiskatsete läbiviimine toimub erialade vastuvõtukomisjoni poolt ette valmistatud ja vastuvõtukomisjoni poolt kinnitatud sisseastumiskatsete ja hindamisjuhendi alusel.
4.4. Dokumentide vastuvõtukomisjon tagab vastuvõtukomisjoni liikmetele sisseastumiskatsetel osalemise lehtede (Lisa 2) ja protokollide (Lisa 1) olemasolu, paigaldab liikmete nimekirjad kasutatavate ruumide ustele.
4.5. Eriala vastuvõtukomisjoni töö protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik selle eriala vastuvõtukomisjoni töös osalenud liikmed.
4.6. Eriala vastuvõtukomisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jaotumisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
4.7. Sisseastumiskatse läbiviimise juures võib viibida vaatleja, kui selles on kokku lepitud kooli vastuvõtukomisjoniga. Vaatleja ei osale sisseastumiskatse läbiviimise ja hindamise protsessis.
4.8. Pingerida avalikustatakse SAISis ühe tööpäeva jooksul pärast protokolli allkirjastamist.
4.9. Sisseastumiskatsete tulemustest teavitatakse õpilaskandidaate SAISi kaudu.
4.10. Õppekorralduse peaspetsialist korraldab vastuvõtu tulemuste ülekandmise SAISist kooli õppeinfosüsteemi.

5. Lõppsätted
Õpilaskandidaadil on õigus vaidlustada eriala vastuvõtukomisjoni otsus esitades vaide kooli direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 30 päeva jooksul lähtudes „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatust.

Talvine vastuvõtt 2023/2024: erialade vastuvõtukomisjonide koosseisud

Õppekava nimetus Õppekava kood Erialade vastuvõtukomisjonide koosseis ja esimees
Kujundusgraafik 221485 Denis Volkov (esimees), Dmitri Pulkin, Tatjana Ševtšenko, Irina Erstling
Küünetehnik 219742 Julia Šipilova (esimees), Kaire Taalkis, Anne Pardel
Kelner 144387 Ly Bärg (esimees), Martin Otti, Jelena Kutšmuk
Krohvija 246142 Roman Kuznetsov (esimees), Nadežda Lukina, Vitali Derdessov, Verner Jõgisalu
Maaler 237562 Irina Koževnikova (esimees), Jefim Šabarov, Alina Moor
CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 216542 Tarmo Kärdi (esimees), Konstantin Shekhirev, Natalja Stepanov
Turismikorraldaja 194084 Ksenia Rosenthal (esimees), Aleksandr Beljakov, Ene Valgemäe, Olga Vereštšagina
Laotöötaja 157367 Jelena Toštševa (esimees), Marina Korol, Jelena Zakilova, Liudmila Guseva (arvutiklass)
Keevitaja (poolautomaatkeevitaja) 233323 Jelena Vilipp (esimees), Alexander Smolin, Juri Itsenko, Vassili Korsak
Tootmisautomaatik 170358 Konstantin Malinovski (esimees), VKG esindajad 
Turvasüsteemide tehnik 214844 Diana Udalova (esimees), ETEL ja turvafirmade esindajad