Vastuvõtt

Õpilaste vastuvõtu kord

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses (edaspidi koolis) on uute õpilaste vastuvõtu aluseks Kutseõppeasutuse seaduse § 25 (5) ning haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“. Käesolev kord on kooli õppekorralduseeskirja lisa.

1. Vastuvõtu korraldamise põhimõtted

1.1. Kool korraldab uute õpilaste vastuvõttu aastaringselt.

1.2. Õpilase vastuvõtmiseks kool:

1.2.1. teavitab üldsust vastuvõtu tingimustest, korrast ja ajakavast kooli veebilehel www.kutsehariduskeskus.ee;

1.2.2. teavitab õpilaskandidaati õppekava eesmärkidest, õpiväljunditest ja kooli õppetöö korraldusest kooli veebilehel www.kutsehariduskeskus.ee ning vajadusel nõustab õpilaskandidaati õppekava ja õppevormi valikul;

1.2.3. teavitab ja vajadusel nõustab õpilaskandidaati varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise võimalustest vastuvõtu tingimuste ja õppekava täitmisel;

1.2.4. hindab asjakohaseid hindamismeetodeid kasutades õpilaskandidaadi valmisolekut õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamiseks;

1.2.5. korraldab vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilitamise vastavalt kooli asjaajamiskorrale;

1.2.6. nõustab õpilaskandidaati või tema seaduslikku esindajat õpilaskandidaadi potentsiaalile vastava eriala ja õppekava taseme valikul, hinnates tema valmisolekut saavutada õppekavas seatud õpiväljundid ja siirduda peale õpinguid tööturule või edasisse õppesse;

1.2.7. teavitab vajadusel haridusliku erivajadusega õpilast või tema seaduslikku esindajat sotsiaal- ja tööturuteenustest ning toetustest nii õpingute ajal kui kooli lõpetamisel, toetamaks õpiprotsessi ning siirdumist tööturule;

1.3.Õppimaasumise eelduseks põhiharidust nõudvatele õppekavadele on põhiharidus ja keskharidust nõudvatel õppekavadele üld- või kutsekeskharidus.

1.4. Kool eelistab samal või madalamal kvalifikatsioonitasemel õppima asumisel õpilasi, kes pole varem samal õppesuunal õppinud.

1.5. Vastuvõtt toimub avaliku konkursi korras õpilaskandidaatide pingerea alusel.

2. Dokumentide vastuvõtt

2.1. Õpilaskandidaat saab dokumente esitada isiklikult või oma volitatud isiku kaudu kooli õppekohtades 10.juunist kuni 9.augustini 2019 tööpäeviti kella 9.00 – 15.00 või elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis SAIS.

2.2. Elektroonse avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja digitaalselt.

2.3. Koolis paberkandjal esitatud avaldusele lisatakse õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi koopia.

2.4. Õpilaskandidaat lisab avaldusele õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu registritest kättesaadavad.

3. Õpilase kooli vastuvõtt

3.1. Vastuvõtu tingimused erialati, vestluste toimumise kohad ja ajad ning komisjoni koosseisud kinnitatakse direktori käskkirjaga ja avaldatakse kooli veebilehel.

3.2. Vastuvõtt toimub erialati pingerea paremusjärjestuse alusel.

3.3. Vastuvõetavate õpilaste nimekiri avaldatakse elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis SAIS vestlusele järgneval tööpäeval.

3.4. Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis SAIS või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise. Kui vastuvõetud õpilaskandidaat on alaealine või piiratud teovõimega, kinnitab vanem või eestkostja elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis SAIS või kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis õpilaskandidaadi kooli õppima asumise.

3.5. Vabadele kohtadele korraldatakse täiendav konkurss.

3.6. Konkursiga õppegrupist väljajäänud õpilaskandidaadid saavad kandideerida teise eriala vabale õppekohale.

4. Lõppsätted

4.1. Õpilaskandidaadil on võimalik direktori otsust vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades koolile vaide „Haldusmenetluse seadusega“ sätestatud korras.

4.2. Kui kooli vastus vaide esitajat ei rahulda, siis on võimalik esitada kaebus Tartu halduskohtusse „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses (edaspidi koolis) on uute õpilaste vastuvõtu aluseks Kutseõppeasutuse seaduse § 25 (5) ning haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“. Käesolev kord on kooli õppekorralduseeskirja lisa.

1. Vastuvõtu korraldamise põhimõtted

1.1. Kool korraldab uute õpilaste vastuvõttu aastaringselt.

1.2. Õpilase vastuvõtmiseks kool:

1.2.1. teavitab üldsust vastuvõtu tingimustest, korrast ja ajakavast kooli veebilehel www.kutsehariduskeskus.ee;

1.2.2. teavitab õpilaskandidaati õppekava eesmärkidest, õpiväljunditest ja kooli õppetöö korraldusest kooli veebilehel www.kutsehariduskeskus.ee ning vajadusel nõustab õpilaskandidaati õppekava ja õppevormi valikul;

1.2.3. teavitab ja vajadusel nõustab õpilaskandidaati varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise võimalustest vastuvõtu tingimuste ja õppekava täitmisel;

1.2.4. hindab asjakohaseid hindamismeetodeid kasutades õpilaskandidaadi valmisolekut õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamiseks;

1.2.5. korraldab vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilitamise vastavalt kooli asjaajamiskorrale;

1.2.6. nõustab õpilaskandidaati või tema seaduslikku esindajat õpilaskandidaadi potentsiaalile vastava eriala ja õppekava taseme valikul, hinnates tema valmisolekut saavutada õppekavas seatud õpiväljundid ja siirduda peale õpinguid tööturule või edasisse õppesse;

1.2.7. teavitab vajadusel haridusliku erivajadusega õpilast või tema seaduslikku esindajat sotsiaal- ja tööturuteenustest ning toetustest nii õpingute ajal kui kooli lõpetamisel, toetamaks õpiprotsessi ning siirdumist tööturule;

1.3.Õppimaasumise eelduseks põhiharidust nõudvatele õppekavadele on põhiharidus ja keskharidust nõudvatel õppekavadele üld- või kutsekeskharidus.

1.4. Kool eelistab samal või madalamal kvalifikatsioonitasemel õppima asumisel õpilasi, kes pole varem samal õppesuunal õppinud.

1.5. Vastuvõtt toimub avaliku konkursi korras õpilaskandidaatide pingerea alusel.

2. Dokumentide vastuvõtt

2.1. Õpilaskandidaat saab dokumente esitada isiklikult või oma volitatud isiku kaudu kooli õppekohtades 10.juunist kuni 9.augustini 2019 tööpäeviti kella 9.00 – 15.00 või elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis SAIS.

2.2. Elektroonse avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja digitaalselt.

2.3. Koolis paberkandjal esitatud avaldusele lisatakse õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi koopia.

2.4. Õpilaskandidaat lisab avaldusele õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu registritest kättesaadavad.

3. Õpilase kooli vastuvõtt

3.1. Vastuvõtu tingimused erialati, vestluste toimumise kohad ja ajad ning komisjoni koosseisud kinnitatakse direktori käskkirjaga ja avaldatakse kooli veebilehel.

3.2. Vastuvõtt toimub erialati pingerea paremusjärjestuse alusel.

3.3. Vastuvõetavate õpilaste nimekiri avaldatakse elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis SAIS vestlusele järgneval tööpäeval.

3.4. Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis SAIS või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise. Kui vastuvõetud õpilaskandidaat on alaealine või piiratud teovõimega, kinnitab vanem või eestkostja elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis SAIS või kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis õpilaskandidaadi kooli õppima asumise.

3.5. Vabadele kohtadele korraldatakse täiendav konkurss.

3.6. Konkursiga õppegrupist väljajäänud õpilaskandidaadid saavad kandideerida teise eriala vabale õppekohale.

4. Lõppsätted

4.1. Õpilaskandidaadil on võimalik direktori otsust vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades koolile vaide „Haldusmenetluse seadusega“ sätestatud korras.

4.2. Kui kooli vastus vaide esitajat ei rahulda, siis on võimalik esitada kaebus Tartu halduskohtusse „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras.