Natalja Dehant

karjäärinõustaja

telefon: 3569 389

lühinr: 7389

natalja.dehant [at] ivkhk.ee ()


Karjääriteenused

Põhitegevus: karjääriteenuste pakkumine, karjäärinõustamine, kodu- ja välismaal töötamis- ja õppimisvõimaluste tutvustamine ja info vahendamine), elukestva õppe idee propageerimine. Aitame otsustada, milline tegevus noorele sobib, mida ta suudab hästi teha ja milles tuleb end arendada.

Prioriteetsed teemad: karjäär, haridus, tööturg, attraktiivsete õppemeetodite kasutamine õppetöös, kutsesuunitlus ja karjäärinõustamine

Töömeetodid: individuaalne lähenemine igaühele, individuaalne nõustamine, individuaalne psühholoogiline nõustamine, gruppitööd, aktiivõpe, attraktiivsete õppemeetodite ja uute haridustehnoloogiate kasutamine õppetöös, vestlus, loeng, seminaritöö

Sihtgrupp: noored, nendega töötavad täiskasvanud, õpetajad, karjääri spetsialistid, vanemad

Mission

Karjäärinõustamise teenuse olemasolu võimaldab keskenduda õppurite vajadustele ja aidata kliendile individuaalsete õppe- ja karjääriarendamise probleemide lahendamisel.

Tegevusvaldkonnad ja teenused

Pakume  järgmiseid karjääriteenuseid: karjäärinõustamist noortele, individuaalne psühholoogiline nõustamine, karjääripäevad, karjääriiloenguid, töötubasid, kutsealast eelkoolitust ja ka erinevaid üritusi tellimisel.  Samuti käime koolides rääkimas edasiõppimisvõimalustest.

Karjäärinõustamine

Grupikonsultatsiooni läbiviimine

Karjääri grupikonsultatsiooni läbiviimisel tegeleb nõustaja mitme sarnaste vajadustega inimestega  (nt. üks õpilaste grupp). Grupi suurus võib olla 12–24 inimest. Grupinõustamine võimaldab kasutada nõustaja aega tõhusamalt ning arendada grupi liikmete suhtlemis-, koostöö- ja eneseväljendusoskust. Kestab nõustamine 2 X 45 minutit.

Individuaalne  nõustamine

Individuaalsel nõustamisel tegeleb karjäärinõustaja ühe kliendiga. Individuaalnõustamine kestab tavaliselt 45 minutit, mille vältel töötatakse eelkõige kliendi väljatoodud teemade kallal.

Individuaalne psühholoogiline nõustamine

Isiksuse- ja suhtlemisprobleemide korral s.h. kriisiolukorras. Annab võimaluse täiustada kohanemisvõimet ja suhtlemisoskusi, võimaldab enesehinnangu korrigeerimist. Aitab tõsta vastupidavust stressile, eluga toimetuleku võimet. Koostöös spetsialistiga analüüsitakse põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leitakse uusi väljavaateid ja lahendusi tulevikuks.

Karjääripäevad

Karjääripäev on õpilase võimalus veeta IVKHK-s  terve päev.

Tutvustatakse keskuse tegevust karjääriteenuseid üldiselt ja näidatakse, kuhu noor võib ise tulla. Hommikupoolikul saab vaadata õppefilme, kuulata loengut õppimisvõimalustest, sooritatada teste ja mängida karjäärimänge. Lõunat on võimalik süüa kooli sööklas.

Päevakava ja kestvust on võimalik muuta vastavalt grupi eelistustele. Grupi soovituslik suurus on 12-24 osalejat.

Karjääripäevi organiseerib karjäärinõustaja.

Karjääriloengud (õpetajatele, juhtkonnale ja lapsevanematele)

Loengutele on vajalik etteregistreerimine. Loenguid on võimalik tellida III kooliastmele ning täiskasvanutele.  Pakume järgmisi karjääriteemalisi loenguid:

Loengud 7.-9. klassile

Eesti haridussüsteem ja põhikoolijärgsed õppimisvõimalused

IVKHK  erialade tutvustus. Kutseõppe võimalused Eestis

Väärtused ja soovid.  Huvid . Vajadused

Motivatsioon

Toimetulek konfliktidega

Kontakti loomine ja enese-esitlemine

Eneseteadlikkus

Mida ja kus õppida? Mis Sulle sobib? Mis ootab ees töömaailmas?

Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom

Võimed.  Oskused . Elurollid. Minapilt

Loengud  täiskasvanutele

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine

Eesti haridussüsteem ja gümnaasiumijärgsed õppimisvõimalused

Välismaale õppima?  Välismaal töötamise plussid ja miinused

Tööturuolukord Euroopa Liidus

IVKHK erialade tutvustus 

Tööotsimine (kuidas ja milliste kanalite kaudu tööd otsida), CV ja teiste tööle kandideerimiseks vajalike dokumentide koostamineTöövestlus. Tööle kandideerimine

Toimetulek konfliktide ja kriisidega

Töö ja tervis

Konflikt. Konfliktide lahendamine.

Elukutse. Kuidas teha valikuid ja leida oma elutee?

Töölesaamist ja töötamist toetavad sotsiaalsed oskused (meeskonnatöö, suhtlemisoskused, stressiga toimetulek, enesekindlus  jne).

Töövestlus. Tööle kandideerimine

Eesti haridussüsteem ja õppimisvõimalused

Tööleping. Tööõigus

Koolitused õpetajatele, koolide juhtkondadele, lastevanematele, noortele (grupitöö, seminarid, loengud) . Pakume järgmisi karjääriteemalisi kursuseid:

„Karjääriplaneerimine eneseanalüüsi osana“

„Töömaailma tundmaõppimine“  (tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, nõutud kompetentsid tööturul, tööandjate ootused, kutsestandard, ametid ja kutsed )

«Õppetöö korraldamine distsipliinirikkujatega klassis.»

„Elukestev õpe nagu eduka elu alus“. (Töömotivatsioon. Haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitte- formaalne haridus, hariduse ja tööturu vahelised seosed)

„Suhtlemine ning konfliktide lahendamine ettevõtte töökeskonnas“

„Konfliktide lahendamine töökeskonnas“

 

Info ja registreerimine: tel 3569 389 või e-post natalja.dehant@ivkhk.ee

Karjääriteenused

Põhitegevus: karjääriteenuste pakkumine, karjäärinõustamine, kodu- ja välismaal töötamis- ja õppimisvõimaluste tutvustamine ja info vahendamine), elukestva õppe idee propageerimine. Aitame otsustada, milline tegevus noorele sobib, mida ta suudab hästi teha ja milles tuleb end arendada.

Prioriteetsed teemad: karjäär, haridus, tööturg, attraktiivsete õppemeetodite kasutamine õppetöös, kutsesuunitlus ja karjäärinõustamine

Töömeetodid: individuaalne lähenemine igaühele, individuaalne nõustamine, individuaalne psühholoogiline nõustamine, gruppitööd, aktiivõpe, attraktiivsete õppemeetodite ja uute haridustehnoloogiate kasutamine õppetöös, vestlus, loeng, seminaritöö

Sihtgrupp: noored, nendega töötavad täiskasvanud, õpetajad, karjääri spetsialistid, vanemad

Mission


Karjäärinõustamise teenuse olemasolu võimaldab keskenduda õppurite vajadustele ja aidata kliendile individuaalsete õppe- ja karjääriarendamise probleemide lahendamisel.

Tegevusvaldkonnad ja teenused

Pakume  järgmiseid karjääriteenuseid: karjäärinõustamist noortele, individuaalne psühholoogiline nõustamine, karjääripäevad, karjääriiloenguid, töötubasid, kutsealast eelkoolitust ja ka erinevaid üritusi tellimisel.  Samuti käime koolides rääkimas edasiõppimisvõimalustest.

Karjäärinõustamine

Grupikonsultatsiooni läbiviimine

Karjääri grupikonsultatsiooni läbiviimisel tegeleb nõustaja mitme sarnaste vajadustega inimestega  (nt. üks õpilaste grupp). Grupi suurus võib olla 12–24 inimest. Grupinõustamine võimaldab kasutada nõustaja aega tõhusamalt ning arendada grupi liikmete suhtlemis-, koostöö- ja eneseväljendusoskust. Kestab nõustamine 2 X 45 minutit.

Individuaalne  nõustamine

Individuaalsel nõustamisel tegeleb karjäärinõustaja ühe kliendiga. Individuaalnõustamine kestab tavaliselt 45 minutit, mille vältel töötatakse eelkõige kliendi väljatoodud teemade kallal.

Individuaalne psühholoogiline nõustamine

Isiksuse- ja suhtlemisprobleemide korral s.h. kriisiolukorras. Annab võimaluse täiustada kohanemisvõimet ja suhtlemisoskusi, võimaldab enesehinnangu korrigeerimist. Aitab tõsta vastupidavust stressile, eluga toimetuleku võimet. Koostöös spetsialistiga analüüsitakse põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leitakse uusi väljavaateid ja lahendusi tulevikuks.

Karjääripäevad

Karjääripäev on õpilase võimalus veeta IVKHK-s  terve päev.

Tutvustatakse keskuse tegevust karjääriteenuseid üldiselt ja näidatakse, kuhu noor võib ise tulla. Hommikupoolikul saab vaadata õppefilme, kuulata loengut õppimisvõimalustest, sooritatada teste ja mängida karjäärimänge. Lõunat on võimalik süüa kooli sööklas.

Päevakava ja kestvust on võimalik muuta vastavalt grupi eelistustele. Grupi soovituslik suurus on 12-24 osalejat.

Karjääripäevi organiseerib karjäärinõustaja.

Karjääriloengud (õpetajatele, juhtkonnale ja lapsevanematele)

Loengutele on vajalik etteregistreerimine. Loenguid on võimalik tellida III kooliastmele ning täiskasvanutele.  Pakume järgmisi karjääriteemalisi loenguid:

Loengud 7.-9. klassile

Eesti haridussüsteem ja põhikoolijärgsed õppimisvõimalused

IVKHK  erialade tutvustus. Kutseõppe võimalused Eestis

Väärtused ja soovid.  Huvid . Vajadused

Motivatsioon

Toimetulek konfliktidega

Kontakti loomine ja enese-esitlemine

Eneseteadlikkus

Mida ja kus õppida? Mis Sulle sobib? Mis ootab ees töömaailmas?

Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom

Võimed.  Oskused . Elurollid. Minapilt

Loengud  täiskasvanutele

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine

Eesti haridussüsteem ja gümnaasiumijärgsed õppimisvõimalused

Välismaale õppima?  Välismaal töötamise plussid ja miinused

Tööturuolukord Euroopa Liidus

IVKHK erialade tutvustus 

Tööotsimine (kuidas ja milliste kanalite kaudu tööd otsida), CV ja teiste tööle kandideerimiseks vajalike dokumentide koostamineTöövestlus. Tööle kandideerimine

Toimetulek konfliktide ja kriisidega

Töö ja tervis

Konflikt. Konfliktide lahendamine.

Elukutse. Kuidas teha valikuid ja leida oma elutee?

Töölesaamist ja töötamist toetavad sotsiaalsed oskused (meeskonnatöö, suhtlemisoskused, stressiga toimetulek, enesekindlus  jne).

Töövestlus. Tööle kandideerimine

Eesti haridussüsteem ja õppimisvõimalused

Tööleping. Tööõigus

Koolitused õpetajatele, koolide juhtkondadele, lastevanematele, noortele (grupitöö, seminarid, loengud) . Pakume järgmisi karjääriteemalisi kursuseid:

„Karjääriplaneerimine eneseanalüüsi osana“

„Töömaailma tundmaõppimine“  (tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, nõutud kompetentsid tööturul, tööandjate ootused, kutsestandard, ametid ja kutsed )

«Õppetöö korraldamine distsipliinirikkujatega klassis.»

„Elukestev õpe nagu eduka elu alus“. (Töömotivatsioon. Haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitte- formaalne haridus, hariduse ja tööturu vahelised seosed)

„Suhtlemine ning konfliktide lahendamine ettevõtte töökeskonnas“

„Konfliktide lahendamine töökeskonnas“

 

Info ja registreerimine: tel 3569 389 või e-post natalja.dehant@ivkhk.ee