Maaler, 1 aasta

Õppekeel: 100% vene keel

Maalri põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine (nt pindade värvimine, lakkimine, õlitamine jm) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune) 

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Maaler, tase 4 esmane kutse). 

Õppekava

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

 • väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest;
 • valmistab ette aluspinnad lõppviimistluse tegemiseks, lähtudes aluspinna seisundist, järgides kasutatavate materjali tootjapoolseid juhendid ja tööde tehnoloogiat;
 • teostab ehitiste erinevate sise- ja välispindade lõppviimistluse (värvimine, lakkimine, õlitamine), järgides materjali tootjapoolseid juhendid ja tööde tehnoloogiat;
 • katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga (tapeedid, tekstiilmaterjalid), järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
 • oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime muutuvates olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
 • järgib erinevate tööülesannete täitmisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid, töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

Maalri töökeskkond ja eripära:

Üldjuhul töötavad maalrid täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt viimistletavast pinnast (siseviimistlus või välisviimistlus). Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada ebamugavates sundasendites: redelil või tellingul seistes, kummargil, põlviliasendis, käte asend võib olla ka pea kohal. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. 2 Maalritöös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada allergiat ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes.

Maalri töövahendid:

Maalri töövahendid on erinevad käsi-tööriistad (pahtlilabidad, pintslid, tapeedi- ja värvirullid jne), masinad ja seadmed (segutrellid, lihvimisseadmed, värvipritsid jne) ning materjalid (kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid jne).

Maalri tööks sobivad isikuomadused:

Maalri töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus. Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.

Praktikavõimalused:

 • ehitusettevõtted
 • kinnisvara korrashoiuga tegelevad ettevõtted

Edasiõppe võimalused:

 • Plaatija, tase 4
 • Müürsepp, tase 4
 • Krohvija, tase 4
 • Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee