Meist

Toimunud projektid

Interaktiivse ja animeeritud joonestamise õppevara arendamine

Projekt nr 2017-1-LT01-KA202-035177

01.10.2017 - 30.03.2020

Strategic partnerships innovation project KA2 of Erasmus program

Tundub, et arvutid teevad kogu töö kui joonestame kasutades olemasolevaid programme CAD, CAM, CAE, BIM, jne.; siiski on  lõppkasutaja  inimene.  Nende süsteemide potentsiaali saab kasutada ainult siis, kui saadakse aru “inseneride keelest”. Praegu eksisteerib  suur  lünk graafilise informatsiooni  võimaluste ja tajumise vahel. Onlines on suur hulk erinevat informatsiooni,  kuid enamus sellest on sihtotstarbeline kolme punkti projektsiooni   reeglite selgitamiseks  ning  see on kompleksne  lähenemine iga teema selgitamiseks, kus õppijate erinevaid õppimisstiile pole arvesse võetud.

Projekti peamine eesmärk on ette valmistada interaktiivne ja animeeritud joonestamise õppevara (arvuti variant), mis võimaldab / aitab kutseõppeasutustes, kolledžites ja ülikoolides õppijaid paremini omandada joonestamise õppematerjali.  Töö selle interaktiivse õppematerjaliga aitab kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides õppijatel  jätta meelde informatsiooni ja rakendada seda praktikas.

Interaktiivne ja animeeritud joonestamise õppevara valmistatakse ette temaatiliste õppeplaanidena (peatükid) ja võimaldab õppida joonestama nii käsitsi kui arvutiga (AutoCAD).

Materjal on planeeritud koostada inglise, leedu, eesti, läti, slovaki ja poola keeltes (alapealkirjad).

Võttes arvesse, et  projekti partnerid peavad parendama kutseõpetajate, lektorite, kutseõppeasutuste, kolledžite ja ülikoolide juhendajate joonestamise (arvutigraafika)  tehnilisi ja didaktilisi kompetentse; on  planeeritud  projektis “Interaktiivse ja animeeritud joonestamise õppevara arendamine” ellu viia järgnev:

1. Õpetamise metoodika uuringud, joonestamise aine, sümbolite kasutamine ja joonestamise peatükkide asjakohased osad ning kehtivad standardid partnerriikides.

2.“Joonestamine” nelja peatüki materjalide ettevalmistamine“ Interaktiivse ja animeeritud joonestamise vahendid ” (käsitsi joonestamine ja kasutades autoCAD programmi). Koostatakse 20 interaktiivset õppevahendit ( ühe interaktiivse õppematerjali aeg 4-5 minutit):

2.1 Jooniste teostamine. Geomeetriline joonestamine.

2.2 Projektsioonjoonestamise alused. Kujutised. Sõlmed. Detailid.

2.3. Detailide ühendused. Detailide tööjoonised.

2.3 Ehitusjoonestamine.

3. Projekti Interaktiivse ja animeeritud joonestamise õppevara arendamine” kodulehe ettevalmistamine ja haldamine

 http://liggd.lt/ kõikide partnerite keeltes;

4. Pärast projekti metoodiliste materjalide ettevalmistamist ja testimise alustamist korraldatakse kolmepäevased koolitused partnerriikides P2. Slovakkia Tehnikaülikool Bratislavas ja

5. Projekti Interaktiivse ja animeeritud joonestamise õppevara arendamine” testimise esitlused.  

6. Teavitus-/ valorisatsiooni tegevuste esitlused;

7. Projekti tegevuste kvaliteedi hindamissüsteemi arendamine;

Projekti metoodilise materjali koostavad Euroopa Liidu riikide: Leedu, Eesti, Läti, Poola ja Slovakkia teadlased ja praktikud. Projekti sihtgrupp: Kutseõppeasutuse, kolledžite ja kõrgkoolide  õppurid; kutseõpetajad; kolledžite ja ülikoolide lektorid, valdkonna teadlased.

Projektis osaleb  8 partnerit viiest  Euroopa Liidu riigist (Leedu, Eesti, Slovakkia, Läti, Poola).  Kõiki projekti tegevusi jagatakse partnerite seas vastavalt nende kompetentsidele  ja oskustele,  et anda  projektile  parim väärtus:  

P1. Vilniuse Ehitajate Koolituskeskus;

P2. SlovakkiaTehnikaülikool Bratislavas;

P3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus;

P4. Aleksandras Stulginskis Ülikool;

P5. Leedu insenerigraafika ja geomeetria Ühendus;

P6. Riia Tehnikaülikool;

P7. Panevežise kolledž;

P8. Poliyechnika Slaska - Sileesia Tehnikaülikool

Projekti materjal paigutatakse veebilehele  http://liggd.lt/  ja projekti partnerite veebilehtedele.

Projekti avaseminar 20 – 21 november 2017 Vilniuse Ehitajate Koolituskeskuses 

20.-21.novembril 2017 toimus Vilniuse Ehitajate Koolituskeskuses projekti avaseminar, millest võtsid osa konsortsiumi liikmed.

Projekti peamine eesmärk on ette valmistada interaktiivne ja animeeritud joonestamise õppevara, mis võimaldab  kutseõppeasutustes, kolledžites ja ülikoolides õppijatel omandada joonestamise õppematerjali paremini.  

Materjal on planeeritud koostada inglise, leedu, läti, eesti ja poola keeltes.

Planeeritud on kaks kolmepäevast koolitust kahele tehnilise joonestamisega tegelevale õpetajale oktoobris 2018 Poolas ja mais 2019 Slovakkias.

Igal osaleval partneril on projektis oma ülesanne.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus  korraldab projekti teavitustööd, juhendab partnerid ja kogub informatsiooni, koostab aruande (Valorization activities, Dissemination) ja  osaleb kõikides projekti tegevustes: materjalide testimine, tõlkimine, partnerkohtumise korraldamine, projekti eelarve ja aruandlus.

Kick-off meeting in Vilnius, November 20th – 21st, 2017

Projekti avaseminar 20-21.11.2017 Vilnius

The Report of the Needs Analysis Survey The aim of this survey was to study the methodology of teaching the subject matter of the project partnering countries (Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Slovakia)

Projekti tutvustav info

Koduleht: http://liggd.lt/diad-tools/

Projekt nr 2017-1-LT01-KA202-035177 “Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools” Meelis Vaheri ja Aleksander Pulveri koolitus Poolas - Learning/Teaching/Training Activities in Poland, GLIWICE 8 - 12th/ 10 / 2018

Karén Sukiasyan