Suvine vastuvõtt

Koolielu

Kodukord


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilane:

 • Osaleb kõigis teooria ja praktilise töö tundides ning praktikal, suhtub õppetöösse kohusetundlikult, ei hiline õppetundidesse ega lahku tundidest enne lõppu.
 • Austab üldtunnustatud käitumisnorme, käitub viisakalt, hoiab kooli vara ja mainet.
 • Hoiab korda ja puhtust oma töökohas, üldkasutatavates ruumides ning kooliterritooriumil.
 • Kasutab õppeinfosüsteemi Tahvel, tutvub teavituste, õpiabi ja muu tema õpingutega seotud teabega.
 • Kasutab kooli töötajate ja õpetajatega elektronposti teel suhtlemiseks ainult kooli meiliaadressi eesnimi.perenimi@ivkhk.ee
 • Täidab kooli töötajate õigustatud korraldusi, täidab õppekorralduseeskirja ja kooli teiste normdokumentidega ette nähtud reegleid.
 • Hüvitab koolile süüliselt tekitatud materiaalse kahju (või teevad seda õpilase vanemad/hooldajad) vastavalt kooliga kokkulepitule.
 • Informeerib puudumistest grupijuhendajat esimesel võimalusel.
 • Praktilise töö tundides ja praktikal kannab vastavaks tööks sobivat tööriietust.
 • Ei viibi tundides üleriietes.
 • Täidab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid,
 • Kasutab mobiiltelefoni ja muid nutiseadmeid õpetaja loal õppeprotsessi raames, muudel juhtudel lülitab tundides mobiiltelefoni välja.
 • Tagastab koolist laenatud õpikud vm õppevahendid kasutamistähtaja möödudes.
 • Ei viibi kooli territooriumil ega praktikakohas joobes, ei suitseta (sh e-sigaretid).

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilane:

 • Osaleb kõigis teooria ja praktilise töö tundides ning praktikal, suhtub õppetöösse kohusetundlikult, ei hiline õppetundidesse ega lahku tundidest enne lõppu.
 • Austab üldtunnustatud käitumisnorme, käitub viisakalt, hoiab kooli vara ja mainet.
 • Hoiab korda ja puhtust oma töökohas, üldkasutatavates ruumides ning kooliterritooriumil.
 • Kasutab õppeinfosüsteemi Tahvel, tutvub teavituste, õpiabi ja muu tema õpingutega seotud teabega.
 • Kasutab kooli töötajate ja õpetajatega elektronposti teel suhtlemiseks ainult kooli meiliaadressi eesnimi.perenimi@ivkhk.ee
 • Täidab kooli töötajate õigustatud korraldusi, täidab õppekorralduseeskirja ja kooli teiste normdokumentidega ette nähtud reegleid.
 • Hüvitab koolile süüliselt tekitatud materiaalse kahju (või teevad seda õpilase vanemad/hooldajad) vastavalt kooliga kokkulepitule.
 • Informeerib puudumistest grupijuhendajat esimesel võimalusel.
 • Praktilise töö tundides ja praktikal kannab vastavaks tööks sobivat tööriietust.
 • Ei viibi tundides üleriietes.
 • Täidab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid,
 • Kasutab mobiiltelefoni ja muid nutiseadmeid õpetaja loal õppeprotsessi raames, muudel juhtudel lülitab tundides mobiiltelefoni välja.
 • Tagastab koolist laenatud õpikud vm õppevahendid kasutamistähtaja möödudes.
 • Ei viibi kooli territooriumil ega praktikakohas joobes, ei suitseta (sh e-sigaretid).