Koolielu

Kodukord

 • Õpilane suhtub õppetöösse kohusetundlikult, osaleb kõigis enda poolt valitud õppetaseme teooria ja praktika tundides, ei hiline õppetundidesse ega lahku tundidest enne lõppu;
 • Õpilane logib vähemalt ühe korra koolipäevas õppeinfosüsteemi Siseveeb ja tutvub teavituste, õpiabi ja muu tema õpingutega seotud teabega;
 • Õpilane kasutab kooli töötajate ja õpetajatega elektronposti teel suhtlemiseks ainult kooli meiliaadressi
  eesnimi.perenimi [at] ivkhk.ee
 • Õpilane täidab kooli töötajate õigustatud korraldusi, täidab õppekorralduseeskirja ja kooli teiste normdokumentidega ette nähtud reegleid;
 • Õpilane hoiab ja kaitseb kooli mainet;
 • Õpilane hüvitab koolile tahtlikult või hooletusest tekitatud materiaalse kahju (või teevad seda õpilase vanemad/hooldajad);
 • Õpilane hoiab kooli ja kaasõpilaste vara;
 • Õpilane informeerib puudumistest grupijuhendajat esimesel võimalusel;
 • Õpilane hoiab korda ja puhtust oma töökohas, üldkasutatavates ruumides ning kooli territooriumil;
 • Õpilane järgib isikliku hügieeni nõudeid ja tervislikke eluviise;
 • Õpilane praktilise töö tundides kannab vastavaks tööks sobivat tööriietust;
 • Õpilane ei viibi tundides üleriietes;
 • Õpilane täidab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid, kasutab heaperemehelikult tööriistu ja materjale;
 • Õpilane kasutab mobiiltelefoni ja muid nutiseadmeid õpetaja loal õppeprotsessi raames, muudel juhtudel lülitab tundides mobiiltelefoni välja;
 • Õpilane tagastab koolist laenatud õpikud vm õppetarbed kasutamistähtaja möödudes;
 • Õpilane ei tarvita ja ei too kooli alkohoolseid jooke, narkootilisi, toksilisi ja psühhotroopseid aineid, ei võta kaasa relvi,  ei mängi hasartmänge;
 • Õpilane ei käitu vägivaldselt, ei kasuta ebasündsaid ja solvavaid väljendeid;
 • Õpilane ei riku töörahu, ei takista kaasõpilaste ja õpetajate tööd;
 • Õpilane ei riku avalikku korda mistahes viisil (alkohoolses joobes viibimine avalikus kohas, suitsetamine (sh e-sigaretid), lärmamine jne).