Koolielu

Kodukord


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilane:

 • Osaleb kõigis teooria ja praktilise töö tundides ning praktikal, suhtub õppetöösse kohusetundlikult, ei hiline õppetundidesse ega lahku tundidest enne nende lõppu.
 • Informeerib puudumistest grupijuhendajat esimesel võimalusel.
 • Kasutab õppeinfosüsteemi Tahvel, tutvub teavituste, õpiabi ja muu tema õpingutega seotud teabega.
 • Kasutab kooli töötajate ja õpetajatega e-posti teel suhtlemiseks ainult kooli meiliaadressi eesnimi.perenimi@ivkhk.ee
 • Austab üldtunnustatud käitumisnorme, käitub viisakalt, hoiab kooli vara ja mainet.
 • Hoiab korda ja puhtust oma töökohas, kooli üldkasutatavates ruumides, kooli territooriumil ja praktikakohas.
 • Ei viibi tundides üleriietes.
 • Praktilise töö tundides ja praktikal kannab vastavaks tööks sobivat tööriietust.
 • Täidab kooli töötajate õigustatud korraldusi, täidab õppekorralduseeskirja ja kooli teiste normdokumentidega ettenähtud reegleid.
 • Täidab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid.
 • Õpilane osaleb ise õppetöös ja koostab ise õpiväljundite hindamiseks vajalikud tööd. Lubatud ei ole akadeemiline petturlus ega plagieerimine, sh on keelatud: õpiväljundite hindamisel lubamatute materjalide kasutamine, õpiväljundite hindamisel teadmiste omavaheline lubamatu vahetamine, teise õpilase eest hindamisel osalemine, teise töö esitamine enda nime all või selle osade kasutamine ilma nõuetekohase viitamiseta, iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul kui õpetaja on seda lubanud.
 • Kasutab mobiiltelefoni ja muid nutiseadmeid õpetaja loal õppeprotsessi raames, muudel juhtudel lülitab tundides mobiiltelefoni välja.
 • Lubatud ei ole õppetöö ajal nutiseadmetega kaasõpilastest või õpetajatest salvestise tegemine ning nende avaldamine ilma nende kaasõpilaste või õpetajate eelneva nõusolekuta. 
 • Kooli territooriumil ja praktikakohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige: teist isikut lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt; teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada; reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada kooli poolt õpilaste ja külaliste  kasutuses olevat asja või kasutada seda muul kui ettenähtud otstarbel, sealhulgas panna jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud kohta.
 • Ei viibi kooli territooriumil ega praktikakohas alkoholi ega narkootilises joobes, ei suitseta (sh e-sigaretid).
 • Hüvitab koolile süüliselt tekitatud varalise kahju (või teevad seda õpilase vanemad/hooldajad) vastavalt kokkuleppele kooliga.
 • Tagastab koolist laenatud õpikud vm õppevahendid kasutamistähtaja möödudes.

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilane:

 • Osaleb kõigis teooria ja praktilise töö tundides ning praktikal, suhtub õppetöösse kohusetundlikult, ei hiline õppetundidesse ega lahku tundidest enne nende lõppu.
 • Informeerib puudumistest grupijuhendajat esimesel võimalusel.
 • Kasutab õppeinfosüsteemi Tahvel, tutvub teavituste, õpiabi ja muu tema õpingutega seotud teabega.
 • Kasutab kooli töötajate ja õpetajatega e-posti teel suhtlemiseks ainult kooli meiliaadressi eesnimi.perenimi@ivkhk.ee
 • Austab üldtunnustatud käitumisnorme, käitub viisakalt, hoiab kooli vara ja mainet.
 • Hoiab korda ja puhtust oma töökohas, kooli üldkasutatavates ruumides, kooli territooriumil ja praktikakohas.
 • Ei viibi tundides üleriietes.
 • Praktilise töö tundides ja praktikal kannab vastavaks tööks sobivat tööriietust.
 • Täidab kooli töötajate õigustatud korraldusi, täidab õppekorralduseeskirja ja kooli teiste normdokumentidega ettenähtud reegleid.
 • Täidab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid.
 • Õpilane osaleb ise õppetöös ja koostab ise õpiväljundite hindamiseks vajalikud tööd. Lubatud ei ole akadeemiline petturlus ega plagieerimine, sh on keelatud: õpiväljundite hindamisel lubamatute materjalide kasutamine, õpiväljundite hindamisel teadmiste omavaheline lubamatu vahetamine, teise õpilase eest hindamisel osalemine, teise töö esitamine enda nime all või selle osade kasutamine ilma nõuetekohase viitamiseta, iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul kui õpetaja on seda lubanud.
 • Kasutab mobiiltelefoni ja muid nutiseadmeid õpetaja loal õppeprotsessi raames, muudel juhtudel lülitab tundides mobiiltelefoni välja.
 • Lubatud ei ole õppetöö ajal nutiseadmetega kaasõpilastest või õpetajatest salvestise tegemine ning nende avaldamine ilma nende kaasõpilaste või õpetajate eelneva nõusolekuta. 
 • Kooli territooriumil ja praktikakohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige: teist isikut lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt; teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada; reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada kooli poolt õpilaste ja külaliste  kasutuses olevat asja või kasutada seda muul kui ettenähtud otstarbel, sealhulgas panna jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud kohta.
 • Ei viibi kooli territooriumil ega praktikakohas alkoholi ega narkootilises joobes, ei suitseta (sh e-sigaretid).
 • Hüvitab koolile süüliselt tekitatud varalise kahju (või teevad seda õpilase vanemad/hooldajad) vastavalt kokkuleppele kooliga.
 • Tagastab koolist laenatud õpikud vm õppevahendid kasutamistähtaja möödudes.