Vastuvõtt

Esitatavad dokumendid

Komisjonile kohapeal esitatakse järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument: pass või ID-kaart;
  • vormikohane avaldus-ankeet;
  • vanema või eestkostja kirjaliku taasesitamist võimaldav nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.
  • põhiharidust või keskharidust tõendav dokument ja riigieksamite tunnistus (originaalid või notariaalselt/väljaandja poolt kinnitatud koopiad; originaali ettenäitamisel saab koopia kinnitada ka vastuvõtukomisjonis;
  • hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal peab olema põhikooli lõputunnistus lihtsustatud õppekava alusel, tõend tervisliku olukorra kohta või omavalitsusega kooskõlastatud taotlus;
  • töökohapõhises õppes vajadusel praktikaettevõtte nõusolek;
  • välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa kohta, või selle puudumisel pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
  • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel);
  • tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta või Tartu Ülikooli Teaduskooli lõpetamise kohta (õpilaskandidaadi soovil).


Elektroonselt saad esitada sisseastumisdokumente
Sisseastumisinfosüsteemi SAIS kaudu