Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Raamatupidaja, 2 aastat

Õpe on tasuline (maksumus: 1308€ õppeaasta kohta).

Raamatupidaja põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamisega, sh aruandluse koostamisega, maksudeklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne. 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate juhendamisel avastad, kui põnev võib olla numbritemaailm igapäevaselt rutiinsena näivas töös.

Peamised moodulid:

  • Finantsarvestus
  • Maksuarvestus
  • Juhtimisarvestus

Raamatupidaja põhiliseks töövahendiks on raamatupidamisprogramm ning Maksu- ja Tolliameti e-keskkond.
Raamatupidajal on tänapäeval suurem roll ettevõtte juhatuse nõustamise osas finantsotsuste tegemisel.
Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib raamatupidaja kutse-eetika nõudeid.
Soovitatavad isikuomadused: peab oskama planeerida oma tööd ja aega, olema täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.
Raamatupidaja tööd toetavateks iseloomuomadusteks on hoolikus, kannatlikkus, õppimisvõime, iseseisvus, hea enesevalitsemisoskus, koostöövõime, analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine, analüüsioskus.

Ettevõte võib oma töötajate erialase tasemeõppe arve tasuda ilma maksustamiseta, juhul kui:

  • töötaja töötab töölepingu alusel või on juhatuse liige;
  • tegemist on tööalaste ülesannetega seotud tasemeõppega.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine sessioonõpe. 2 õppesessiooni kuus (esmaspäev-kolmapäev kl 8.15-17.05, 30 tundi sessioonis), nendest 1 sessioon toimub kooli baasil ja 1 sessioon e-süsteemis Teams ja Moodle õpikeskkonnas. Vajalik on arvuti olemasolu. 

Õppe auditoorsete sessioonide ajal on õpilasel võimalik ööbimiseks kasutada Sillamäe õppekoha õpilaskodu (vabade kohtade olemasolul). Sillamäe õppekohast Narva õppekohani ja tagasi liikub tasuta kooli transport.

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 2 aastat

Õppetase: 5. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: keskharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija raamatupidaja 5. taseme kutseeksami (kutsestandard: Raamatupidaja, tase 5). Õpingute lõpus sooritatav kutseeksam on õppijale tasuline. Lõpetajad näitavad häid kutseeksami tulemusi.

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

  • Omab süsteemset ülevaadet peamistest majandusteooriatest ning mõistab kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas toimuvat ning nende omavahelisi seoseid.
  • Mõistab majandusarvestuse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid ning rakendab majandusüksuse majandussündmuste kajastamisel ning finantsaruannete ja maksudeklaratsioonide koostamisel sobilikku majandus- ja tabelarvutustarkvara, lähtudes äri- ja kutseeetika nõuetest ning kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest.
  • Osaleb majandusüksuse finantstegevuse planeerimisel, analüüsib  finantsseisundit, rakendades  meeskonnatöö põhimõtteid. 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses töötavad vajaliku kvalifikatsiooniga õppejõud, kes on oma valdkonnas kogenud praktikud.

Praktikavõimalused:

Praktika kestvus on 20 nädalat ja see toimub paralleelselt õppetööga. 

Raamatupidaja eriala õpilased sooritavad praktika enda poolt valitud ettevõttes kas  Ida-Virumaal või ka mujal  Eestis.

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses saab oma ettevõtlusalaseid oskusi täiendada väikeettevõtja või ärikorralduse spetsialisti erialal ning juba läbitud õppemoodulid VÕTA-ga üle kanda.

Lõpetaja saab edasi õppida rakenduskõrgkoolides või ülikoolides majandusarvestuse või ettevõtlusega seotud erialadel. 

Võimalikud töökohad:

Peale kooli lõpetamist on  võimalik töötada erinevates ettevõtetes (äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris), raamatupidamisteenust osutavates firmades või asutada enda ettevõte.

Lisainfo: 

Kristjan Kaskman, osakonnajuht (majandus ja IT)