Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine: sõiduautotehnik), 2 aastat

Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine: sõiduautotehnik) diagnoosib, hooldab ja remondib erinevaid mootorsõidukeid vastavalt remondi- ja hooldusjuhistele ning tehnilistele joonistele, vastutab oma töö tulemuste eest. Töötamisel järgib keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse  ja  töötervishoiu nõudeid ning kasutab materjale säästlikult.  Töös on olulised koostöö ja osalemine  meeskonnatöös  ning oma pädevuse piires teiste töötajate juhendamine.  Mootorsõidukitehnik käitub  vastastikust suhtlemist toetaval viisil, kasutab infotehnoloogilisi vahendeid. Mootorsõidukitehniku töö eeldab tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskust ning kataloogide jt. juhendmaterjalide kasutamist. Seoses kiiresti uueneva tehnoloogiaga on vajalik pidev enesetäiendamine.
Kutseõppe valikained laiendavad erialaseid kompetentse ja suurendavad kutseõppe lõpetaja konkurentsivõimet tööturul. Valikainete kaudu on võimalik arendada  võõrkeeleoskust, IKT alaseid kompetentse, omandada keevituse- ja tuletöö teadmised jne.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekoht: Narva, Jõhvi

Õppeaeg: 2 aastat

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik), tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel õpilane:

  • väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik edasiõppimisvõimalustest ja tööturu suundumustest;
  • töötab iseseisvalt, diagnoosib, hooldab ja remondib erinevaid mootorsõidukeid/masinaid vastavalt remondi- ja hooldusjuhistele, vastutab oma töö tulemuste eest;
  • töötab kasutades keskkonnasäästlikke ja ergonoomilisi töövõtteid ning järgides töökultuuri, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning materjali säästlikku kasutamist;
  • planeerib oma tööprotsessi eesmärgipäraselt, täidab tellimustööd kvaliteetselt ja õigeaegselt;
  • teab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rolli ja kasutab peamisi arvutirakendusi ning interneti võimalusi nii isiklikel kui tööalastel eesmärkidel

Praktikavõimalused:

  • Praktikaettevõtted on valdavalt Ida-Virumaal tegutsevad sõidukite hoolduse ja remonttööde teenust pakkuvad ettevõtted.
  • Praktikat võib sooritada EU liikmesriigis õppija omal valikul ning kandideerides Erasmus+  või Archimedese praktikaprogrammides.

Edasi õppe võimalused:

  • Täiendõppeosakonna kursused

Lisaks kõrgkoolis:

  • Tallinna Tehnikaülikool (TalTech): Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine (Virumaa)
  • Tallinna Tehnikakõrgkool: Autotehnika

Võimalikud töökohad:

Mootorsõidukitehnik võib leida endale motiveeriva töökoha autotöökodades ja esindustes nii Ida-Virumaal, kui ka Eesti.

Lisainfo: 

Ander Sile, osakonnajuht (tehnika ja tehnoloogia)