Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Mäetööline, 1 aasta

Mäetöölised on oskustöötajad, kes kaevandavad (väljavad), transpordivad ja töötlevad rikastusvabrikutes ja laadimiskompleksides liikuvmehhanismide, tehnilise varustuse ja mäemasinate abil maavara, kaevist, pinnast jm. Mäetööliste tööülesanded hõlmavad mäemassiivi puurimist, maavara katvate katendi eemaldamist, lõhketööde ettevalmistamist, kombainväljamist, kaevandusala toestamist ning valgustusseadmete, toitekaablite, vee kõrvaldamise pumpade ja vajadusel tuulutustorude ja/või tõkete paigaldamist. Mäetöölise täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttes kasutatavast tehnoloogiast.

Õppekeel: eesti keel / vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta 

Õppe alustamiseks tingimused: keskharidus ja mäetööline tase 4 kutse (või 1 aasta mäetöölise tööstaaži).

Õppetase: 5. taseme jätkuõpe

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 5. taseme kutseeksami (kutsestandard: Mäetööline, tase 5).

Õpingute läbimisel õpilane:

  • mõistab ja rakendab mäetöölise kutseala põhimõtteid, teooriaid ja tehnoloogiaid loovalt nii tavalistes kui ka uudsetes töösituatsioonides;
  • töötab iseseisvalt või meeskonna juhina: kaevandab, transpordib ja töötleb rikastusvabrikutes ja laadimiskompleksides liikuvmehhanismide, tehnilise varustuse ja mäemasinate abil maavara, kaevist, pinnast, arvestades tööoperatsioonide eripäraga;
  • hindab mäeseadmete tehnilist seisundit ja teostab eeskirjade kohaselt korralisi hooldustöid ja pisiremonti;
  • kontrollib mäetöödel kvaliteedi-, tööohutus- ja keskkonnanõuete täitmist, järgides kehtestatud nõudeid;
  • juhendab kaastöötajaid ja võtab vastutuse teiste töötulemuse ning ohutuse eest, pakub probleemide lahendusi.
  • IVKHK lõpetades võib sooritada kutseeksami Mäetööline tase 5 kutse omandamiseks.

Praktika võimalused ja võimalikud töökohad:

Mäetöölised töötavad allmaatöödel, karjääritöödel, või muudel nende töödega sarnanevatel tegevusaladel nt allmaarajatiste, vundamentide, teede ja tunnelite rajamisel.

Edasiõppe võimalused:

  • Taastuvenergia tehnoloogia ja seadmete paigaldaja, jätkuõpe
  • Kõrgharidus TalTech’is (Inseneriteaduskond)

Lisainfo: 

Ander Sile, osakonnajuht (tehnika ja tehnoloogia)