Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Laborant, 3 aastat

Laborant analüüsib ainete ja segude koostist ning omadusi keemiliste, füüsikaliste ja füüsikalis-keemiliste analüüsi meetodite abil, kontrollib toorainete, reagentide, vaheproduktide, valmistoodangu, jäätmete, vee, õhu, mulla kvaliteeti,  töötab rangelt vastavalt metoodikatele ja juhenditele ning vastutab analüüside tulemuste usaldusväärsuse ja andmete täpse sissekandmise eest. Laborandi töö nõuab täpsust, korrektsust, iseseisvust, meeskonnatöö oskust ja vastutustunnet.

Õppekeel: eesti keel  või  eesti keel 60% / vene keel 40% 

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Jõhvi 

Õppeaeg: 3 aasta  

Õppetase: 4. tase (kutsekeskhariduseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Laborant, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

  • valmistab analüüsiks ette laboriseadmed ja –vahendid, kaalub, mõõdab ruumala, fikseerib mõõtmiste ja arvutuste tulemused;
  • loeb ja registreerib seadmete ja mõõteriistade näidud;
  • teeb metoodikatest lähtuvalt analüüse, kasutades erinevaid analüüsimeetodeid;
  • keemiliste analüüside läbiviimisel kasutab ohutuid töövõtteid, arvutab, töötleb ja dokumenteerib analüüsi tulemusi; 
  • võtab tahkete, vedelate ja gaasiliste ainete esinduslikud proovid, identifitseerib proovid ja täidab proovivõtu protokolli.

Praktikavõimalused ja võimalikud töökohad:

Laborant töötab katselaborites (tööstus-, keskkonnakaitse, teadus- uurimis-, sünteesi- jt laborites). Võib leida tööd  tööstus-, keskkonnakaitse, teadus- uurimis-,  bioloogilistes jt laborites.

Edasi õppe võimalused

Lisainfo: 

Ander Sile, osakonnajuht (tehnika ja tehnoloogia)