Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Kutsevaliku õpe

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kutsevalikuõppe õppekava eesmärk on, et õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud ning sotsiaalse valmiduse sobiva eriala valimiseks kutseõppes, õpingute jätkamiseks ja/või tööturule siirdumiseks.

Väga olulisel kohal õppes on karjääri kujundamise oskuste arendamine, mille tulemusena suureneb suutlikkus teha enesekohaselt teadlik eriala, õppevormi ja -koha valik või asuda tööle. Õppekava sisaldab praktiliste oskuste, sotsiaalsete oskuste, üldpädevuste ja võtmepädevuste ning ülekantavate oskuste arendamist. Kutsevaliku õppe raames pakutakse õpilastele suurendatud individuaalset tuge, seda eelkõige lähtudes hariduslikust erivajadusest. Õppija omandab kutseharidusstandardis kirjeldatud 2. taseme õppe õpiväljundid (kirjeldatud kutsevalikuõppe õppekavas).

Õppekeel: eesti keel ja vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekohad: Narva, Sillamäe ja Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta või 6 kuud

Õppe alustamiseks tingimused: haridusnõudeta

Sihtrühmaks on 15-25 aastased õppima asuda soovijad, keda iseloomustab üks alljärgnevaist:

  • põhihariduseta, kuid soovivad siseneda kutseõppesse;
  • on katkestanud õpingud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses;
  • põhiharidusega, kuid ei ole jätkanud õpinguid;
  • keskharidusega, kuid ei ole jätkanud õpinguid;
  • haridusliku erivajadusega inimesed, kelle soov on alustada kutseõpet;

Kogu õpingute perioodil saavad õpilased vastavalt vajadusele tugispetsialistidelt eripedagoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ja tuge ning karjäärinõustamist, vajadusel ka psühholoogilist nõustamist. 

Kutsevaliku õppekava õpilane on kutseõppe tasemeõppe õpilane ning talle laienevad kõik tasemeõppe õpilase kohustused ja õigused (sh toetused). Osalejatele pakutakse mitmekülgset nõustamist, koolilõuna toetust, sõidutoetust ning vajadusel ka õpilaskodu kohta. Õppijal on Haigekassa kindlustus.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Sisseastumisinfo:

Sillamäe: telefon +372 5628 1728

Jõhvi: telefon +372 5308 8342

Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Projekt viiakse ellu Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ rahastatava vooru  „Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes“ projektist  “Kutsevaliku õppe rakendamine Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses”. Projekt kestab 01.08.2021 - 31.05.2023.

Sergei Jegorovtsev