Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Krohvija, 1 aasta

Krohvija peamisteks tööülesanneteks on hoonete ja rajatiste erinevate pindade krohvimine ja tasandamine. Tööülesanded hõlmavad ka krohvitavate pindade ettevalmistust ja materjalide arvestust. Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik / õhtune) 

Õppekohad: Narva

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

ÕPPEKAVA

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Krohvija, tase 4 esmane kutse).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Krohvija, tase 4 korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.
Üldjuhul töötavad krohvijad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viis päeva nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt krohvitavast pinnast (siseviimistlus või välisviimistlus).
Krohvija töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites: redelil või tellingutel seistes, kummargil, põlvili asendis. Käte asend võib olla ka pea kohal. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes. Krohvija peab järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid, ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. Krohvija töös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada tervisekahjustusi ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja vahendeid.
Peamised töövahendid on krohvimistöödeks vajalikud käsi- ja elektrilised mõõteriistad ja töövahendid (loodid, mootorsegistid, kellud, hõõrutid, tasandus- ja rihtlatid, krohvisilurid jt).

Tööosad

 • Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine
 • Ehitise ehisdetailide parandamine
 • Madalama kvalifikatsiooniga krohvijate nõustamine ja juhendamine

Krohvijana pead oskamavalmistada ja aluspinna järgi kasutada krohvimörti. Samuti tuleb osatapindu loodida, majakaid paigaldada,masinkrohvida ja krohvi parandada.

Krohvija tööks sobivad isikuomadused:

Krohvija töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus. Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.

Kutse eeldab valmisolekut töötada puhkepäevadel, samuti varahommikuti, hilisõhtuti ja öisel ajal. Valmis tuleb olla ka vahetustega tööks.

Viimistleja elukutse eeldab ehitusteadmisi ja ehituskorralduse tundmist.

Kõik ehitusviimistlejad peavad oskama:

 • arvestada materjalikulu;
 • lugeda ehitusjooniseid;
 • koostada lihtsamaid ehituskavandeid/eskiise;
 • mõõta;
 • kasutada põhilisi viimistlusvahendeid – ehitustööriistu ja masinaid;
 • ette valmistada viimistlustöödeks vajalikku pinda.

Väga tähtis on tunda ehitus- ja viimistlusmaterjale. Vajalikud on teadmised oma töö nõuetekohasest ja ohutust korraldamisest, töötervishoiust ja -hügieenist, tule- ja elektriohutusest ning tulekustutusvahenditest, jäätmekäitlusest, keskkonnaohutusest ning esmaabist.

Praktika võimalused: Ehitusettevõtted nii piirkonnas, üle eesti kui ka välismaal.

Edasi õppe võimalused (erialad meie koolis):

 • Plaatija (6 kuud)
 • Maaler (1 aasta)

Võimalikud töökohad:  Ehitusviimistlusega tegelevad ettevõtted Eestis kui ka välismaal, eraettevõtjana ehitusvaldkonnas.

Lisainfo: 

Ander Sile, erialade juht (tehnika ja tehnoloogia)