Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

IT kasutajatoe tehnik, 1 aasta

Õppe eesmärk on, et õpilane omandab kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugisikuna, kasutajatoe tehnikuna või sellele lähedasel ametikohal, lahendades standardseid infotehnoloogia probleeme.

Õppekeel: vene

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekohad: Sillamäe

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4; osakutse Kasutajatoe tehnik, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õppe käigus õpilane omandab:

  • täidab kasutajatoe tehniku põhilisi tööülesandeid: kasutajate pöördumiste vastuvõtmine e-posti ja telefoni teel ning registreerimine teenusehalduse süsteemis, standardsete IT-probleemide lahendamine, kasutajatoe, muudatuste toe ja infoturbe toe pakkumine.
  • lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse heaperemehelikult ja säästlikult;
  • teavitab juhti ja teisi osapooli ebaeetilisest ja ebaseaduslikust tegevusest;
  • käitub keskkonnateadlikult, lähtudes energia kokkuhoiu ja jäätmekäitluse põhimõtetest;
  • suhtub kolleegidesse lugupidavalt ja arvestavalt ning sekkub võimalusel olukordades, kus käitutakse mittelugupidavalt või diskrimineerivalt;
  • hindab talle delegeeritud tööülesannete võimetekohasust ning teavitab seotud osapooli olukordades, kus tööülesanded ületavad tema pädevust.

Praktikavõimalused:

IVKHK IT kasutajatoetehniku eriala praktika sooritatakse organisatsioonides ja ettevõtetes, kus on kasutusel erinevaid IT-süsteeme ja kasutajaliideseid ehk praktikaks vajalik infosüsteem ning reaalsed olukorrad. Õppija, kes juba töötab ettevõttes, saab oma teoreetilisi teadmisi kohe praktikas rakendada. Praktika maht on kokku 8 nädalat ning praktikaülesanneteks võib olla IT- süsteemide kasutamisel tekkinud probleemide väljaselgitamine,  kliendi nõustamine probleemide lahendamisel  telefoni teel ning tööülesannete jagamine meeskonnas.

Edasi õppe võimalused:

  • IT-süteemide noorem spetsialist

Võimalikud töökohad:

  • klienditoetehnikuna (help desk),
  • kasutajatoetehnikuna,
  • IT-tugiisikuna.

Lisainfo: 

Kristjan Kaskman, osakonnajuht (majandus ja IT)